You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

3067 lines
120 KiB

//
// This file is auto-generated by script docgen.py.
// DO NOT EDIT BY HAND!
//
// tag::irc_commands[]
[[command_irc_admin]]
* `+admin+`: wyszukuje informacje o administratorze serwera
----
/admin [<cel>]
cel: nazwa serwera
----
[[command_irc_allchan]]
* `+allchan+`: wykonuje komendę na wszystkich kanałach na połączonych serwerach
----
/allchan [-current] [-parted] [-exclude=<channel>[,<channel>...]] <command>
[-current] [-parted] -include=<channel>[,<channel>...] <command>
-current: execute command for channels of current server only
-parted: execute on parted channels only
-exclude: exclude some channels (wildcard "*" is allowed)
-include: include only some channels (wildcard "*" is allowed)
command: command to execute (or text to send to buffer if command does not start with '/')
Command and arguments are evaluated (see /help eval), the following variables are replaced:
$server server name
$channel channel name
$nick nick on server
${irc_server.xxx} variable xxx in server
${irc_channel.xxx} variable xxx in channel
Examples:
execute '/me is testing' on all channels:
/allchan /me is testing
say 'hello' everywhere but not on #weechat:
/allchan -exclude=#weechat hello
say 'hello' everywhere but not on #weechat and channels beginning with #linux:
/allchan -exclude=#weechat,#linux* hello
say 'hello' on all channels beginning with #linux:
/allchan -include=#linux* hello
close all buffers with parted channels:
/allchan -parted /close
----
[[command_irc_allpv]]
* `+allpv+`: wykonuje komendę na wszystkich prywatnych buforach wszystkich połączonych serwerów
----
/allpv [-current] [-exclude=<nick>[,<nick>...]] <komenda>
[-current] -include=<nick>[,<nick>...] <komenda>
-current: wykonuje komendę tylko na prywatnych buforach obecnego serwera
-exclude: wyklucza niektóre nicki (wildcard "*" jest dozwolony)
-include: uwzględnia tylko niektóre znaki (wildcard "*" est dozwolony)
komenda: komenda do wykonania (albo tekst do wysłania do bufora jeśli komenda nie zaczyna się od '/')
Komenda i argumenty są przetwarzane (zobacz /help eval), następujące zmienne są podmieniane:
$server nazwa serwera
$channel nazwa kanału
$nick nick na serwerze
${irc_server.xxx} zmienna xxx na serwerze
${irc_channel.xxx} zmienna xxx w kanalel
Przykłady:
wykonuje '/me testuje' we wszystkich prywatnych buforach:
/allpv /me testuje
wysyła wszędzie 'witam' tylko nie nickowi foo:
/allpv -exclude=foo witam
wysyła wszędzie 'witam' tylko nie nickowi foo i nickom zaczynającym się od bar:
/allpv -exclude=foo,bar* witam
wysyła 'witam' do wszystkich nicków zaczynających się od bar:
/allpv -include=bar* witam
zamyka wszystkie prywatne bufory:
/allpv /close
----
[[command_irc_allserv]]
* `+allserv+`: wykonuje komendę na wszystkich połączonych serwerach
----
/allserv [-exclude=<serwer>[,<serwer>...]] <komenda>
-include=<serwer>[,<serwer>...] <komenda>
-exclude: wyklucza niektóre serwery (wildcard "*" jest dozwolony)
-include: uwzględnia tylko niektóre znaki (wildcard "*" jest dozwolony)
komenda: komenda do wykonania (albo tekst do wysłania do bufora jeśli komenda nie zaczyna się od '/')
Komenda i argumenty są przetwarzane (zobacz /help eval), następujące zmienne są podmieniane:
$server nazwa serwera
$nick nick na serwerze
${irc_server.xxx} zmienna xxx na serwerze
Przykłady:
zmienia nick na wszystkich serwerach:
/allserv /nick nowy_nick
ustawia stan nieobecności na wszystkich serwerach:
/allserv /away Jestem nieobecny
wykonuje whois na własnym nicku na wszystkich serwerach:
/allserv /whois $nick
----
[[command_irc_auth]]
* `+auth+`: uwuerzytelnienie za pomocą SASL
----
/auth [<użytkownik> <hasło>]
użytkownik: nazwa użytkownika SASL (zawartość jest przetwarzana, zobacz /help eval; opcje serwera są dostępne przez ${irc_server.xxx} i ${server} jest zastępowane nazwą serwera)
hasło: hasło SASL albo ścieżka do pliku z kluczem prywatnym (zawartość jest przetwarzana, zobacz /help eval; opcje serwera są dostępne przez ${irc_server.xxx} i ${server} jest zastępowane nazwą serwera)
Jeśli nazwa użytkownika i hasło nie zostaną podane, wtedy będą użyte wartości opcji serwera "sasl_username" i "sasl_password" (lub "sasl_key").
Przykłady:
uwierzytelnienie z nazwą użytkownika/hasłem zdefiniowanymi dla serwera:
/auth
uwierzytelnienie jako inny użytkownik:
/auth user2 password2
uwierzytelnienie jako inny użytkownik za pomocą mechanizmu ecdsa-nist256p-challenge:
/auth user2 ${weechat_config_dir}/ecdsa2.pem
----
[[command_irc_ban]]
* `+ban+`: banuje nick albo host
----
/ban [<kanał>] [<nick> [<nick>...]]
kanał: nazwa kanału
nick: nick lub host
Bez podania argumentu komenda wyświetla listę banów na obecnym kanale.
----
[[command_irc_cap]]
* `+cap+`: negocjacja możliwości klienta
----
/cap ls
list
req|ack [<opcja> [<opcja>...]]
end
ls: wyświetla opcje wspierane przez serwer
list: wyświetla obecnie włączone opcje
req: żądanie opcji
ack: potwierdzenie opcji wymagających potwierdzenia po stronie klienta
end: kończy negocjacje opcji
Bez argumentu, wysyłane są "ls" i "list".
Opcje wspierane przez WeeChat to: account-notify, away-notify, cap-notify, chghost, extended-join, invite-notify, message-tags, multi-prefix, server-time, setname, userhost-in-names.
Opcje automatycznie włączane na serwerach można ustawić za pomocą opcji irc.server_default.capabilities (albo dla konkretnego serwera, opcja irc.server.xxx.capabilities).
Przykłady:
/cap
/cap req multi-prefix away-notify
----
[[command_irc_connect]]
* `+connect+`: łączy się z serwerem(ami) IRC
----
/connect [<serwer> [<serwer>...]] [-<opcja>[=<wartość>]] [-no<opcja>] [-nojoin] [-switch]
-all|-auto|-open [-nojoin] [-switch]
serwer: nazwa serwera, może nią być:
- wewnętrzna nazwa serwera (tworzona przez /server add, zalecane użycie)
- nazwa hosta/port lub IP/port (stworzy to TYMCZASOWY serwer), domyślny port to 6667
- URL o formacie: irc[6][s]://[nick[:hasło]@]irc.example.org[:port][/#kanał1][,#kanał2[...]]
Uwaga: dla adresu/IP/URLa, tworzony jest serwer tymczasowy (NIE ZAPISYWANY), zobacz /help irc.look.temporary_servers
opcja: ustawia opcję dla serwera (dla opcji boolowskich można pominąć wartość)
nooption: ustawia opcje boolowskie na 'off' (na przykład: -nossl)
-all: łączy się ze wszystkimi serwerami zdefiniowanymi w konfiguracji
-auto: łączy się z serwerami z włączonym automatycznym połączeniem
-open: łączy się ze wszystkimi otwartymi ale nie połączonymi serwerami
-nojoin: nie wchodź na żaden kanał (nawet jeśli autojoin jest włączony dla tego serwera)
-switch: przełącza adres serwera na kolejny
W celu rozłączenia z serwerem lub przerwania próby połączenia, użyj komendy /disconnect.
Przykłady:
/connect libera
/connect irc.oftc.net/6667
/connect irc6.oftc.net/6667 -ipv6
/connect irc6.oftc.net/6697 -ipv6 -ssl
/connect my.server.org/6697 -ssl -password=test
/connect irc://nick@irc.oftc.net/#kanał
/connect -switch
----
[[command_irc_ctcp]]
* `+ctcp+`: wyślij wiadomość CTCP (protokół klient-klient)
----
/ctcp [-server <serwer>] <cel>[,<cel>...] <typ> [<argumenty>]
serwer: wyślij do tego serwera (nazwa wewnętrzna)
cel: nick albo kanał ('*' = obecny kanał)
typ: rodzaj CTCP (przykłady: "version", "ping", etc.)
argumenty: argumenty dla CTCP
Przykłady:
/ctcp toto time
/ctcp toto version
/ctcp * version
----
[[command_irc_cycle]]
* `+cycle+`: wyjdź i wejdź ponownie na kanał
----
/cycle [<kanał>[,<kanał>...]] [<wiadomość>]
kanał: nazwa kanału
wiadomość: wiadomość pożegnalna (pokazywana innym użytkownikom)
----
[[command_irc_dcc]]
* `+dcc+`: rozpoczyna DCC (przesył pliku lub rozmowę)
----
/dcc chat <nick>
send <nick> <plik>
nick: nick
plik: nazwa pliku (na lokalnym hoście)
Przykłady:
rozmowa z użytkownikiem "toto":
/dcc chat toto
wyśle plik "/home/foo/bar.txt" użytkownikowi "toto":
/dcc send toto /home/foo/bar.txt
----
[[command_irc_dehalfop]]
* `+dehalfop+`: usuwa status halfopa kanału
----
/dehalfop <nick> [<nick>...]
* -yes
nick: nick lub maska (wildcard "*" jest dozwolony)
*: zabiera status pół-operatora kanału wszystkim na kanale poza tobą
----
[[command_irc_deop]]
* `+deop+`: usuwa status operatora kanału
----
/deop <nick> [<nick>...]
* -yes
nick: nick lub maska (wildcard "*" jest dozwolony)
*: zabiera status operatora kanału wszystkim na kanale poza tobą
----
[[command_irc_devoice]]
* `+devoice+`: usuwa flagę voice
----
/devoice <nick> [<nick>...]
* -yes
nick: nick lub maska (wildcard "*" jest dozwolony)
*: odbiera głos wszystkim na kanale
----
[[command_irc_die]]
* `+die+`: wyłącza serwer
----
/die [<cel>]
cel: nazwa serwera
----
[[command_irc_disconnect]]
* `+disconnect+`: rozłącza się z jednym lub wszystkimi serwerami IRC
----
/disconnect [<serwer>|-all|-pending [<powód>]]
serwer: wewnętrzna nazwa serwera
-all: rozłącza się ze wszystkimi serwerami
-pending: anuluje automatyczne łączenie dla serwerów ponownie łączących się
powód: powód dla "quit"
----
[[command_irc_halfop]]
* `+halfop+`: nadaje status halfopa nickowi(m)
----
/halfop <nick> [<nick>...]
* -yes
nick: nick lub maska (wildcard "*" jest dozwolony)
*: nadaje status pół-operatora kanału wszystkim na kanale
----
[[command_irc_ignore]]
* `+ignore+`: ignoruje nicki/hosty z serwera lub kanałów
----
/ignore list
add [re:]<nick> [<serwer> [<kanał>]]
del <numer>|-all
list: wyświetla wszystkie ignorowane osoby
add: dodaje nową osobę do ignorowania
nick: nick lub host (jeśli dodamy "re:" można użyć rozszerzonego wyrażenia regularnego POSIX lub maska używając "*", aby zastąpić jeden lub więcej znaków)
del: usuwa wpis o ignorowanej osobie
numer: numer wpisu do usunięcia (znajduję się na liście)
-all: usuwa wszystkie wpisy z listy ignorowanych
serwer: wewnętrzna nazwa serwera, na którym dana osoba ma być ignorowana
kanał: nazwa kanału, na którym dana osoba ma być ignorowana
Uwaga: wyrażenie regularne może zaczynać się od "(?-i)" jeśli wielkość znaków ma mieć znaczenie.
Przykłady:
ignoruje wszędzie nick "toto":
/ignore add toto
ignoruje host "toto@domain.com" na serwerze libera:
/ignore add toto@domain.com libera
ignoruje host "toto*@*.domain.com" na libera/#weechat:
/ignore add toto*@*.domain.com libera #weechat
----
[[command_irc_info]]
* `+info+`: pobiera informacje opisujące serwer
----
/info [<cel>]
cel: nazwa serwera
----
[[command_irc_invite]]
* `+invite+`: zaprasza użytkownika na kanał
----
/invite <nick> [<nick>...] [<kanał>]
nick: nick
kanał: nazwa kanału
----
[[command_irc_ison]]
* `+ison+`: sprawdza czy użytkownik jest obecnie na IRC
----
/ison <nick> [<nick>...]
nick: nazwa użytkownika
----
[[command_irc_join]]
* `+join+`: wchodzi na kanał
----
/join [-noswitch] [-server <serwer>] [<kanał1>[,<kanał2>...]] [<hasło1>[,<hasło2>...]]
-noswitch: nie przełączaj się na nowy bufor
serwer: wyślij to do tego serwera (wewnętrzna nazwa)
kanał: nazwa kanału
hasło: hasło do wejścia na kanał (kanały z hasłami muszą być na początku listy)
Przykłady:
/join #weechat
/join #tajnykanał,#weechat klucz
/join -server libera #weechat
/join -noswitch #weechat
----
[[command_irc_kick]]
* `+kick+`: wyrzuca użytkownika z kanału
----
/kick [<kanał>] <nick> [<powód>]
kanał: nazwa kanału
nick: nick
powód: powód (przetwarzane, zobacz /help eval; specjalne zmienne jak ${nick} (własny nick), ${target} (docelowy nick), ${channel} i ${server} są podmieniane na odpowiednie wartości)
----
[[command_irc_kickban]]
* `+kickban+`: wyrzuca użytkownika z kanału i banuje hosta
----
/kickban [<kanał>] <nick> [<powód>]
kanał: nazwa kanału
nick: nick
powód: powód (przetwarzane, zobacz /help eval; specjalne zmienne jak ${nick} (własny nick), ${target} (docelowy nick), ${channel} i ${server} są podmieniane na odpowiednie wartości)
Możliwe jest kopanie/banowanie za pomocą maski, nick zostanie wyciągnięty z maski i zastąpiony "*".
Przykład:
zbanuje "*!*@host.com", następnie wykopie "toto":
/kickban toto!*@host.com
----
[[command_irc_kill]]
* `+kill+`: zamyka połączenie klient-serwer
----
/kill <nick> [<powód>]
nick: nick
powód: powód
----
[[command_irc_links]]
* `+links+`: wyświetla wszystkie nazwy serwerów, które są znane serwerowi odpowiadającemu na zapytanie
----
/links [[<cel>] <maska>]
cel: ten serwer powinien odpowiedzieć na zapytanie
maska: lista serwerów musi pasować do maski
----
[[command_irc_list]]
* `+list+`: wyświetla kanały i ich tematy
----
/list [-server <serwer>] [-re <wyrażenie>] [<kanał>[,<kanał>...]] [<cel>]
serwer: wyślij do tego serwera (nazwa wewnętrzna)
regexp: rozszerzone wyrażenie regularne POSIX użyte do filtrowania wyników (wielkość znaków nie ma znaczenia, jeśli poprzedzone "(?-i)" to wielkość znaków ma znaczenie)
channel: kanał do wylistowania
cel: nazwa serwera
Przykłady:
wyświetla wszystkie kanały na serwerze (może być bardzo wolny w dużych sieciach):
/list
wyświetla kanał #weechat:
/list #weechat
wyświetla wszystkie kanały zaczynające się od "#weechat" (może być bardzo wolny w dużych sieciach):
/list -re #weechat.*
----
[[command_irc_lusers]]
* `+lusers+`: pobiera statystyki o wielkości sieci IRC
----
/lusers [<maska> [<cel>]]
maska: tylko serwery pasujące do maski
cel: serwer, do którego ma być przesłane żądanie
----
[[command_irc_map]]
* `+map+`: pokazuje graficzną mapę sieci IRC
----
----
[[command_irc_me]]
* `+me+`: wysyła akcję CTCP na aktualny kanał
----
/me <wiadomość>
wiadomość: wiadomość do wysłania
----
[[command_irc_mode]]
* `+mode+`: zmień ustawienia kanału lub użytkownika
----
/mode [<kanał>] +|-]o|p|s|i|t|n|m|l|b|e|v|k [<argumenty>]
<nick> [+|-]i|s|w|o
atrybuty kanału:
kanał: nazwa kanału do modyfikacji (domyślnie aktualny kanał)
o: daje/zabiera przywileje operatora kanału
p: flaga prywatności kanału
s: flaga kanału sekretnego
i: kanał tylko dla zaproszonych
t: temat ustawiany tylko przez operatorów
n: żadnych wiadomości z poza kanału
m: kanał moderowany
l: ustawia limit ilości osób na kanale
b: ustawia maskę bana
e: ustawia maski wyjątków
v: daje/zabiera możliwość rozmowy na kanale moderowanym
k: ustawia klucz kanału (hasło)
atrybuty użytkownika:
nick: nazwa użytkownika do modyfikacji
i: użytkownik niewidoczny
s: użytkownik może otrzymywać informację od serwera
w: użytkownik otrzymuje wallopy
o: flaga operatora
Lista atrybutów nie jest ogólna, należy zawsze przeczytać dokumentację na temat danego serwera aby poznać dostępne atrybuty.
Przykład:
chroni temat kanału #weechat:
/mode #weechat +t
staje się niewidoczny na serwerze:
/mode nick +i
----
[[command_irc_motd]]
* `+motd+`: pobierz "Wiadomość Dnia" (motd)
----
/motd [<cel>]
cel: nazwa serwera
----
[[command_irc_msg]]
* `+msg+`: wysyła wiadomość do użytkownika albo kanału
----
/msg [-server <serwer>] <cel>[,<cel>...] <tekst>
serwer: wyślij do tego serwera (nazwa wewnętrzna)
cel: nick lub kanał (może być maska, '*' = aktualny kanał)
tekst: wiadomość do wysłania
----
[[command_irc_names]]
* `+names+`: wyświetla nazwy użytkowników na kanałach
----
/names [<kanał>[,<kanał>...]]
kanał: nazwa kanału
----
[[command_irc_nick]]
* `+nick+`: zmienia obecną nazwę użytkownika
----
/nick [-all] <nick>
-all: ustaw nową nazwę użytkownika na wszystkich serwerach
nick: nowy nick
----
[[command_irc_notice]]
* `+notice+`: wysyła powiadomienie do użytkownika
----
/notice [-server <serwer>] <cel> <tekst>
serwer: wyślij do tego serwera (nazwa wewnętrzna)
cel: nick lub kanał
tekst: wiadomość do wysłania
----
[[command_irc_notify]]
* `+notify+`: dodaje powiadomienie o obecności lub statusie nieobecności nicków na serwerze
----
/notify add <nick> [<serwer> [-away]]
del <nick>|-all [<serwer>]
add: dodaje powiadomienie
nick: nazwa użytkownika
serwer: wewnętrzna nazwa serwera (domyślnie obecny serwer)
-away: powiadom o zmianie powodu nieobecności (poprzez wykonanie whois na nicku)
del: usuwa powiadomienie
-all: usuwa wszystkie powiadomienia
Bez argumentu, komenda wyświetla powiadomienia dla obecnego serwera (lub wszystkich serwerów, jeśli komendy użyto w głównym buforze).
Przykłady:
powiadom, kiedy "toto" wejdzie/wyjdzie z obecnego serwera:
/notify add toto
powiadom, kiedy "toto" wejdzie/wyjdzie z serwera libera:
/notify add toto libera
powiadom, kiedy "toto" jest niedostępny lub powróci na serwerze libera:
/notify add toto libera -away
----
[[command_irc_op]]
* `+op+`: nadaje uprawienia operatora kanału
----
/op <nick> [<nick>...]
* -yes
nick: nick lub maska (wildcard "*" jest dozwolony)
*: nadaje status operatora kanału wszystkim na kanale
----
[[command_irc_oper]]
* `+oper+`: uzyskaj uprawnienia operatora
----
/oper <użytkownik> <hasło>
użytkownik: użytkownik
hasło: hasło
----
[[command_irc_part]]
* `+part+`: opuszcza kanał
----
/part [<kanał>[,<kanał>...]] [<wiadomość>]
kanał: nazwa kanału do opuszczenia
wiadomość: wiadomość pożegnalna (pokazywana innym użytkownikom)
----
[[command_irc_ping]]
* `+ping+`: wyślij ping do serwera
----
/ping <cel1> [<cel2>]
cel1: serwer
cel2: przekieruj ping do tego serwera
----
[[command_irc_pong]]
* `+pong+`: odpowiedz na ping
----
/pong <demon> [<demon2>]
demon: demon, który odpowiedział na ping
demon2: prześlij do tego demona
----
[[command_irc_query]]
* `+query+`: wysyła prywatną wiadomość do użytkownika
----
/query [-noswitch] [-server <serwer>] <nick>[,<nick>...] [<tekst>]
-noswitch: nie przełączaj do nowego bufora
serwer: wyślij do tego serwera (nazwa wewnętrzna)
nick: nick
tekst: wiadomość do wysłania
----
[[command_irc_quiet]]
* `+quiet+`: ucisza nicki albo hosty
----
/quiet [<kanał>] [<nick> [<nick>...]]
kanał: nazwa kanału
nick: nazwa użytkownika lub host
Bez podania argumentu komenda wyświetla listę uciszeń dla obecnego kanału.
----
[[command_irc_quote]]
* `+quote+`: wyślij nieprzetworzone dane do serwera bez prasowania
----
/quote [-server <serwer>] <dane>
serwer: wyślij do tego serwera (nazwa wewnętrzna)
dane: nieprzetworzone dane do wysłania
----
[[command_irc_reconnect]]
* `+reconnect+`: ponownie połącz się z serwerem(ami)
----
/reconnect <serwer> [<serwer>...] [-nojoin] [-switch]
-all [-nojoin] [-switch]
serwer: nazwa serwera do ponownego połączenia (wewnętrzna nazwa)
-all: ponownie łączy się ze wszystkimi serwerami
-nojoin: nie wchodź na żadne kanały (nawet jeśli są zdefiniowane kanały do automatycznego wejścia dla serwera)
-switch: przełącza na kolejny adres serwera
----
[[command_irc_rehash]]
* `+rehash+`: mówi serwerowi, żeby przeładował pliki konfiguracyjne
----
/rehash [<opcja>]
opcje: dodatkowe opcje, dla niektórych serwerów
----
[[command_irc_remove]]
* `+remove+`: zmusza użytkownika do opuszczenia kanału
----
/remove [<kanał>] <nick> [<powód>]
kanał: nazwa kanału
nick: nick
powód: powód (przetwarzane, zobacz /help eval; specjalne zmienne jak ${nick} (własny nick), ${target} (docelowy nick), ${channel} i ${server} są podmieniane na odpowiednie wartości)
----
[[command_irc_restart]]
* `+restart+`: mówi serwerowi, aby się ponownie uruchomił
----
/restart [<cel>]
cel: nazwa serwera
----
[[command_irc_sajoin]]
* `+sajoin+`: zmusza użytkownika do wejścia na kanał(y)
----
/sajoin <nick> <kanał>[,<kanał>...]
nick: nick
kanał: nazwa kanału
----
[[command_irc_samode]]
* `+samode+`: zmienia atrybuty kanału, bez posiadania statusu operatora
----
/samode [<kanał>] <atrybuty>
kanał: nazwa kanału
atrybuty: atrybuty kanału
----
[[command_irc_sanick]]
* `+sanick+`: zmusza użytkownika do użycia innego nicku
----
/sanick <nick> <nowy_nick>
nick: nick
nowy_nick: nowy nick
----
[[command_irc_sapart]]
* `+sapart+`: zmusza użytkownika do opuszczenia kanału(ów)
----
/sapart <nick> <kanał>[,<kanał>...]
nick: nick
kanał: nazwa kanału
----
[[command_irc_saquit]]
* `+saquit+`: zmusza użytkownika do opuszczenia serwera z powodem
----
/saquit <nick> <powód>
nick: nick
powód: powód
----
[[command_irc_server]]
* `+server+`: wyświetla, dodaje lub usuwa serwery IRC
----
/server list|listfull [<nazwa>]
add <nazwa> <host>[/<port>] [-temp] [-<opcja>[=<wartość>]] [-no<opcja>]|| copy|rename <nazwa> <nowa_nazwa>
reorder <nazwa> [<nazwa>...]
open <nazwa>|-all [<nazwa>...]
del|keep <nazwa>
deloutq|jump
raw [<filter>]
list: wyświetla listę serwerów (bez argumentu wyświetlana jest ta lista)
listfull: wyświetla listę serwerów ze szczegółowymi informacjami dla każdego serwera
add: tworzy nowy serwer
nazwa: nazwa serwera, do użytku wewnętrznego i wyświetlania; ta nazwa jest używana do połączenia z serwerem (/connect nazwa) i do ustawiania opcji serwera: irc.server.nazwa.xxx
host: nazwa albo adres IP serwera, z opcjonalnym numerem portu (domyślnie: 6667), wiele adresów należy rozdzielić przecinkiem
-temp: tworzy serwer tymczasowy (nie zapisany)
opcja: ustawia opcję dla serwera (dla opcji boolowskich wartość może zostać pominięta)
noopcja: ustawia opcje boolowskie na 'off' (na przykład: -nossl)
copy: duplikuje serwer
rename: zmienia nazwę serwera
reorder: zmienia kolejność na liście serwerów
open: otwiera bufor serwera nie łącząc się z nim
keep: zachowuje serwer w pliku konfiguracyjnym (tylko dla serwerów tymczasowych)
del: usuwa serwer
deloutq: usuń wiadomości z kolejki dla wszystkich serwerów (wszystkie wiadomości jakie WeeChat obecnie wysyła)
jump: przechodzi do bufora serwera
raw: otwiera bufor z nieprzetworzonymi danymi IRC
filtr: ustawia nowy filtr pokazujący tylko wybrane wiadomości (może zostać również użyty jako wejście w buforze nieprzetworzonych danych IRC); dozwolone formaty:
* pokaż wszystkie wiadomości (brak filtra)
xxx pokaż tylko wiadomości zawierające "xxx"
s:xxx pokaż tylko wiadomości od serwera "xxx"
f:xxx pokaż tylko wiadomości z flagą: recv (wiadomości odebrane), sent (wiadomości wysłane), modified (wiadomości zmodyfikowane), redirected (wiadomości przekierowane)
m:xxx pokaż tylko komendę IRC "xxx"
c:xxx pokaż tylko wiadomości pasujące to przetworzonego warunku "xxx", używając następujących zmiennych: wynik funkcji irc_message_parse (jak nick, komenda, kanał, tekst, etc., zobacz funkcję info_get_hashtable w opisie API wtyczek dla listy wszystkich dostępnych zmiennych), data (format: "yyyy-mm-dd hh:mm:ss"), serwer, recv, sent, modified, redirected
Przykłady:
/server listfull
/server add libera irc.libera.chat
/server add libera irc.libera.chat/6697 -ssl -autoconnect
/server add chatspike irc.chatspike.net/6667,irc.duckspike.net/6667
/server copy libera libera-test
/server rename libera-test libera2
/server reorder libera2 libera
/server del libera
/server deloutq
/server raw
/server raw s:libera
/server raw c:${recv} && ${command}==PRIVMSG && ${nick}==foo
----
[[command_irc_service]]
* `+service+`: rejestruje nową usługę
----
/service <nick> <zarezerwowany> <distribution> <typ> <zarezerwowany> <info>
distribution: widoczność serwisu
typ: zarezerwowany do dalszego użycia
----
[[command_irc_servlist]]
* `+servlist+`: wyświetla serwisy obecnie połączone z siecią
----
/servlist [<maska> [<typ>]]
maska: wyświetl tylko serwisy pasujące do maski
typ: wyświetl tylko serwisy tego typu
----
[[command_irc_setname]]
* `+setname+`: ustaw real name
----
/setname <realname>
realname: nowy real name
----
[[command_irc_squery]]
* `+squery+`: dostarcza wiadomość do usługi
----
/squery <usługa> <tekst>
usługa: nazwa usługi
tekst: tekst do wysłania
----
[[command_irc_squit]]
* `+squit+`: rozłącza od podłączonych serwerów
----
/squit <cel> <komentarz>
cel: nazwa serwera
komentarz: komentarz
----
[[command_irc_stats]]
* `+stats+`: zapytanie o statystyki serwera
----
/stats [<zapytanie> [<cel>]]
zapytanie: c/h/i/k/l/m/o/y/u (zobacz RFC1459)
cel: nazwa serwera
----
[[command_irc_summon]]
* `+summon+`: wyślij do użytkowników serwera wiadomość proszącą ich o wejście na IRC
----
/summon <użytkownik> [<cel> [<kanał>]]
użytkownik: nazwa użytkownika
cel: nazwa serwera
kanał: nazwa kanału
----
[[command_irc_time]]
* `+time+`: uzyskaj lokalny czas serwera
----
/time [<cel>]
cel: pobierz czas podanego serwera
----
[[command_irc_topic]]
* `+topic+`: pobiera/ustawia temat kanału
----
/topic [<kanał>] [<temat>|-delete]
kanał: nazwa kanału
temat: nowy temat kanału
-delete: kasuje temat kanału
----
[[command_irc_trace]]
* `+trace+`: znajduje drogę do konkretnego serwera
----
/trace [<cel>]
cel: nazwa serwera
----
[[command_irc_unban]]
* `+unban+`: odbanowuje nicki lub hosty
----
/unban [<kanał>] <nick>|<numer> [<nick>|<numer>...]
kanał: nazwa kanału
nick: nick lub host
numer: numer bana (wyświetlany na liście za pomocą komendy /ban)
----
[[command_irc_unquiet]]
* `+unquiet+`: nicki albo hosty przestają być uciszone
----
/unquiet [<kanał>] <nick>|<numer> [<nick>|<numer>...]
kanał: nazwa kanału
nick: nick lub host
numer: numer uciszenia (wyświetlany na liście za pomocą komendy /quiet)
----
[[command_irc_userhost]]
* `+userhost+`: zwraca listę informacji o użytkownikach
----
/userhost <nick> [<nick>...]
nick: nazwa użytkownika
----
[[command_irc_users]]
* `+users+`: wyświetla użytkowników zalogowanych do serwera
----
/users [<cel>]
cel: nazwa serwera
----
[[command_irc_version]]
* `+version+`: podaje informację o wersji nicka lub serwera (obecnego lub określonego)
----
/version [<cel>|<nick>]
cel: nazwa serwera
nick: nazwa użytkownika
----
[[command_irc_voice]]
* `+voice+`: daje głos (voice) nickowi(-m)
----
/voice <nick> [<nick>...]
* -yes
nick: nick lub maska (wildcard "*" jest dozwolony)
*: daje głos każdemu na kanale
----
[[command_irc_wallchops]]
* `+wallchops+`: wysyła powiadomienie do operatorów kanału
----
/wallchops [<kanał>] <tekst>
kanał: nazwa kanału
tekst:tekst do wysłania
----
[[command_irc_wallops]]
* `+wallops+`: wysyła wiadomość do wszystkich obecnie połączonych użytkowników, którzy ustawili sobie tryb 'w'
----
/wallops <tekst>
tekst: wiadomość do wysłania
----
[[command_irc_who]]
* `+who+`: tworzy zapytanie, które zwraca listę informacji
----
/who [<mask> [o]]
maska: tylko informacje pasujące do maski
o: tylko operatorzy są zwracani zgodnie z podaną maską
----
[[command_irc_whois]]
* `+whois+`: zapytanie o informacje o użytkowniku(ach)
----
/whois [<cel>] [<nick>[,<nick>...]]
cel: nazwa serwera
nick: nick (może być maska)
Bez argumentu, komenda ta wykona whois na:
- twoim własnym nicku, jeśli bufor to serwer/kanał
- zdalnym nicku, jeśli bufor to rozmowa prywatna.
Jeśli opcja irc.network.whois_double_nick jest włączona, wysyłane są dwa nicki (jeśli został podany tylko jeden), aby uzyskać czas bezczynności w odpowiedzi.
----
[[command_irc_whowas]]
* `+whowas+`: pyta o informacje o użytkowniku, który już nie istnieje
----
/whowas <nick>[,<nick>...] [<ilość> [<cel>]]
nick: nick
ilość: ilość zwracanych odpowiedzi (pełne wyszukiwanie dla numerów ujemnych)
cel: odpowiedź powinna pasować do maski
----
// end::irc_commands[]
// tag::alias_commands[]
[[command_alias_alias]]
* `+alias+`: wyświetla, dodaje lub usuwa aliasy komend
----
/alias list [<alias>]
add <alias> [<komenda>[;<komenda>...]]
addcompletion <dopełnienie> <alias> [<komenda>[;<komenda>...]]
del <alias> [<alias>...]
list: lista aliasów (ta lista wyświetlana jest jeśli nie zostanie podany argument)
add: dodaje alias
addcompletion: dodaje alias z niestandardowym dopełnieniem
del: usuwa alias
completion: dopełnienie dla aliasu: domyślnie dopełnienie wykonuje się z docelową komendą
uwaga: można użyć %%komenda w celu użycia dopełnień dla istniejących komend
alias: nazwa aliasu
komenda: nazwa komendy (wiele komend można oddzielić za pomocą średnika)
Ważne: dla komend specjalne zmienne są zastępowane odpowiednimi wartościami:
$n: argument 'n' (pomiędzy 1 i 9)
$-m: argumenty od 1 do 'm'
$n-: argumenty od 'n' do ostatniego
$n-m: argumenty od 'n' od 'm'
$*: wszystkie argumenty
$~: ostatni argument
$var: gdzie "var" to zmienna lokalna buforu (zobacz /buffer localvar)
przykłady: $nick, $channel, $server, $plugin, $name
Przykłady:
alias /split do poziomego podziału okna:
/alias split /window splith
alias /hello pisze "hello" na wszystkich kanałach poza #weechat:
/alias hello /allchan -exclude=#weechat hello
alias /forcejoin wysyłający komende IRC "forcejoin" z dopełnieniem dla /sajoin:
/alias -completion %%sajoin forcejoin /quote forcejoin
----
// end::alias_commands[]
// tag::weechat_commands[]
[[command_weechat_away]]
* `+away+`: ustawia lub kasuje status nieobecności
----
/away [-all] [<wiadomość>]
-all: ustawia lub kasuje stan nieobecności na wszystkich połączonych serwerach
wiadomość: powód nieobecności (jeśli nie podano wiadomości status nieobecności zostaje usunięty)
----
[[command_weechat_bar]]
* `+bar+`: zarządzaj paskami
----
/bar list|listfull|listitems
add <nazwa> <typ>[,<warunek>] <pozycja> <rozmiar> <separator> <element1>[,<element2>...]
default [input|title|status|nicklist]
del <nazwa>|-all
set <nazwa> <opcja> <wartość>
hide|show|toggle <nazwa>
scroll <nazwa> <okno> <wartość_przewinięcia>
list: lista wszystkich pasków
listfull: lista wszystkich pasków (z polami)
listitems: lista wszystkich elementów pasków
add: dodaj nowy pasek
nazwa: nazwa paska (musi być unikalna)
typ: root: poza oknami,
window: wewnątrz okien, z opcjonalnymi warunkami (patrz niżej)
warunek: warunek(i) dla wyświetlenia paska (tylko dla typu "window"):
active: w aktywnym oknie
inactive: w nieaktywnym oknie
nicklist: w oknach z listą nicków
inne warunki: zobacz /help weechat.bar.xxx.conditions oraz /help eval
bez warunku pasek jest zawsze wyświetlany
pozycja: dół (bottom), góra (top), lewo (left) lub prawo (right)
rozmiar: rozmiar paska (w znakach)
separator: 1 dla użycia separatora (linia), 0 - brak separatora
element1,...: elementy dla tego paska (elementy mogą być oddzielone przecinkiem (przerwa między elementami) lub "+" (sklejone elementy))
default: tworzy domyślne paski (wszystkie domyślne paski, jeśli nie podamy nazwy)
del: usuwa pasek (lub wszystkie z użyciem -all)
set: ustawia wartość dla właściwości paska
opcja: opcja do zmiany (listę opcji można zobaczyć dzięki /set weechat.bar.<nazwa paska>.*)
wartość: nowa wartość opcji
hide: ukrywa pasek
show: pokazuje ukryty pasek
toggle: ukrywa/pokazuje pasek
scroll: przewija pasek
okno: numer okna ('*' oznacza obecne okno lub pasek typu root)
wartość_przewinięcia: wartość dla przewinięcia: 'x' lub 'y' (opcjonalne), następnie '+', '-', 'b' (początek) lub 'e' (koniec), wartość (dla +/-), oraz opcjonalnie % (w celu przesunięcia % szerokości/wysokości, w przeciwnym wypadku wartość jest ilością znaków)
Przykłady:
tworzy pasek z czasem, numerem + nazwą bufora i dopełnianiem:
/bar add mybar root bottom 1 0 [time],buffer_number+:+buffer_name,completion
ukrywa pasek:
/bar hide mybar
przewija listę nicków a obecnym buforze o 10 linii w dół :
/bar scroll nicklist * y+10
przewija do końca listę nicków w obecnym buforze:
/bar scroll nicklist * ye
----
[[command_weechat_buffer]]
* `+buffer+`: zarządzaj buforami
----
/buffer list
add [-free] [-switch] <nazwa>
clear [<numer>|<nazwa>|-merged|-all [<numer>|<nazwa>...]]
move <numer>|-|+
swap <numer1>|<nazwa1> [<numer2>|<nazwa2>]
cycle <numer>|<nazwa> [<numer>|<nazwa>...]
merge <numer>|<nazwa>
unmerge [<numer>|-all]
hide [<numer>|<nazwa>|-all [<numer>|<nazwa>...]]
unhide [<numer>|<nazwa>|-all [<numer>|<nazwa>...]]
renumber [<numer1> [<numer2> [<start>]]]
close [<n1>[-<n2>]|<nazwa>...]
notify <poziom>
listvar [<numer>|<nazwa>]
setvar <nazwa> [<value>]
delvar <nazwa>
set <właściwość> [<wartość>]
get <właściwość>
<numer>|-|+|<nazwa>
list: wyświetla listę buforów (bez podania argumenty wyświetlana jest ta lista)
add: dodaje nowy bufor (może zostać zamknięty komendą "/buffer close" albo "q")
clear: czyści zawartość bufora (numer bufora, -merged dla połączonych buforów, -all dla wszystkich buforów, lub nic dla obecnego bufora)
move: przesuwa bufor na liście (może być względne, np -1); "-" = przesuwa na pierwszy numer, "+" = przesuwa na ostatni numer bufora +1
swap: zamienia miejscami dwa bufory (zamienia z obecnym buforem, jeśli podano tylko jeden numer/nazwę)
cycle: przełącza w pętli między listą buforów
merge: łączy obecny bufor z innym (obszar rozmowy zostanie pomieszany między oba bufory)
(domyślnie ctrl-x przełącza pomiędzy połączonymi buforami)
unmerge: odłącza bufor od innych mających taki sam numer
hide: ukrywa bufor
unhide: przywraca ukryty bufor
renumber: zmienia numer bufora (działa tylko, jeśli opcja weechat.look.buffer_auto_renumber jest wyłączona)
close: zamyka bufor (numer/przedział są opcjonalne)
notify: ustawia poziom powiadomień dla obecnego bufora: ten poziom określa czy bufor zostanie dodany do hotlisty czy nie:
none: nigdy
highlight: tylko dla higlightów
message: wiadomości od użytkowników + highlighty
all: wszystkie wiadomości
reset: przywraca wartości domyślne (all)
localvar: wyświetla zmienne lokalne obecnego bufora
setvar: ustawia zmienną lokalną w obecnym buforze
delvar: kasuje zmienną lokalna z obecnego bufora
set: ustawia właściwość obecnego bufora
get: wyświetla właściwości obecnego bufora
numer: przechodzi do bufora o numerze, dostępne prefiksy:
'+': przejście względne, dodaje numer do obecnego
'-': przejście względne, odejmuje numer od obecnego
'*': przejście do numeru, używając opcji "weechat.look.jump_current_to_previous_buffer"
-: przejście do pierwszego bufora
+: przejście do ostatniego bufora
nazwa: przejście do bufora o (częściowej) nazwie
Przykłady:
czyści zawartość obecnego bufora:
/buffer clear
przenosi bufor na numer 5:
/buffer move 5
zamienia bufor 1 z 3:
/buffer swap 1 3
zamienia bufor #weechat z obecnym buforem:
/buffer swap #weechat
przełącza w pętli między #chan1, #chan2, #chan3:
/buffer cycle #chan1 #chan2 #chan3
łączy z głównym buforem:
/buffer merge 1
łączy z buforem #weechat:
/buffer merge #weechat
odłącza bufory:
/buffer unmerge
zamyka obecny bufor:
/buffer close
zamyka bufory od 5 do 7:
/buffer close 5-7
przechodzi do #weechat:
/buffer #weechat
przechodzi do następnego bufora:
/buffer +1
przechodzi do ostatniego bufora:
/buffer +
----
[[command_weechat_color]]
* `+color+`: definiuje aliasy i wyświetla paletę kolorów
----
/color alias <kolor> <nazwa>
unalias <kolor>
reset
term2rgb <kolor>
rgb2term <rgb> [<limit>]
-o
alias: dodaje alias dla koloru
unalias: usuwa alias
kolor: numer koloru (większy lub równy 0, maksymalna wartość zależy od terminala, zazwyczaj 63 lub 255)
nazwa: nazwa aliasu dla koloru (na przykład: "orange")
reset: resetuje wszystkie pary kolorów (wymagane jeśli nie ma dostępnej większej ilości par kolorów, jeśli automatyczny reset jest wyłączony, zobacz opcję "weechat.look.color_pairs_auto_reset")
term2rgb: konwersja koloru terminala (0-255) na kolor RGB
rgb2term: konwersja koloru RGB na kolor terminala (0-255)
limit: liczba kolorów w tabeli kolorów terminala (numerowane od 0); domyślnie 256
-o: wysyła informacje o terminalu/kolorach do obecnego bufora
Bez podania argumentu komenda wyświetli kolory w nowym buforze.
Przykłady:
dodaje alias "orange" dla koloru 214:
/color alias 214 orange
usuwa kolor 214:
/color unalias 214
----
[[command_weechat_command]]
* `+command+`: wywołaj wyraźnie komendę WeeChat lub wtyczki
----
/command [-buffer <nazwa>] <wtyczka> <komenda>
-buffer: wykonaj komendę na tym buforze
wtyczka: wykonaj komendę z tej wtyczki;'core' dla wewnętrznych komend WeeChat, '*' wykryj wtyczkę (zależy od bufora, gdzie komenda jest wykonywana)
komenda: komenda do wywołania ( '/' jest automatycznie dodawane jeśli nie występuje na początku komendy)
----
[[command_weechat_cursor]]
* `+cursor+`: wolne poruszanie kursora na ekranie, w celu wykonania akcji na konkretnych obszarach ekranu
----
/cursor go chat|<pasek>|<x>,<y>
move up|down|left|right|area_up|area_down|area_left|area_right
stop
go: przesuwa kursor do obszaru rozmowy, paska (używając nazwy paska) lub położenia "x,y"
move: przesuwa kursor w kierunku
stop: wyłącza tryb kursora
Bez argumentu komenda przełącza obsługę kursora.
Kiedy obsługa myszy jest włączona (zobacz /help mouse), domyślnie wciśnięcie środkowego przycisku włącza tryb kursora we wskazanym punkcie.
Domyślne skróty dla trybu kursora w oknie rozmowy:
m cytuj wiadomość
q cytuj prefiks + wiadomość
Q cytuj czas + prefiks + wiadomość
Domyślne skróty dla trybu kursora na liście nicków:
b zbanuj nick (/ban)
k wykop nick (/kick)
K wykop i zbanuj nick (/kickban)
q otwórz okno prywatnej rozmowy (/query)
w zapytaj o informacje o użytkowniku (/whois)
Pozostałe domyślne skróty w trybie kursora:
strzałka przesuwa kursor
alt+strzałka przenosi kursor do następnego obszaru
enter wyjście z trybu kursora
Przykłady:
przejdź do listy nicków:
/cursor go nicklist
przejdź do współrzędnych x=10, y=5:
/cursor go 10,5
----
[[command_weechat_debug]]
* `+debug+`: funkcje debugujące
----
/debug list
set <wtyczka> <poziom>
dump [<wtyczka>]
buffer|color|infolists|libs|certs|memory|tags|term|windows
mouse|cursor [verbose]
hdata [free]
time <komenda>
list: wyświetla wtyczki z poziomem debugowania
set: ustawia poziom debugowania dla wtyczki
plugin: nazwa wtyczki ("core" dla rdzenia WeeChat)
poziom: poziom debugowania wtyczki (0 = wyłączony)
dump: zachowuje zrzut pamięci w pliku z logiem WeeChat (taki sam zrzut jest zapisywany podczas awarii WeeChat)
buffer: zrzuca zawartość bufora z wartościami heksadecymalnymi do pliku z logiem
color: wyświetla informacje na temat obecnych par kolorów
cursor: przełącza debugowanie dla trybu kursora
dirs: wyświetla katalogi
hdata: wyświetla informacje o hdata (z free: usuwa wszystkie hdata z pamięci)
hooks: wyświetla informacje o hooks
infolists: wyświetla informacje o infolistach
libs: wyświetla informacje o użytych zewnętrznych bibliotekach
certs: wyświetla ilość załadowanych zaufanych centrów certyfikacyjnych
memory: wyświetla informacje o zużyciu pamięci
mouse: przełącza debugowanie myszy
tags: wyświetla tagi dla linii
term: wyświetla informacje o terminalu
windows: wyświetla drzewo okien
time: mierzy czas do wykonania komendy lub wysłania tekstu do obecnego bufora
----
[[command_weechat_eval]]
* `+eval+`: przetwórz wyrażenie
----
/eval [-n|-s] [-d] <wyrażenie>
[-n] [-d [-d]] -c <wyrażenie1> <operator> <wyrażenie2>
-n: display result without sending it to buffer (debug mode)
-s: split expression before evaluating it (many commands can be separated by semicolons)
-d: display debug output after evaluation (with two -d: more verbose debug)
-c: evaluate as condition: use operators and parentheses, return a boolean value ("0" or "1")
expression: expression to evaluate, variables with format ${variable} are replaced (see below); many commands can be separated by semicolons
operator: a logical or comparison operator:
- logical operators:
&& boolean "and"
|| boolean "or"
- comparison operators:
== equal
!= not equal
<= less or equal
< less
>= greater or equal
> greater
=~ is matching POSIX extended regex
!~ is NOT matching POSIX extended regex
==* is matching mask, case sensitive (wildcard "*" is allowed)
!!* is NOT matching mask, case sensitive (wildcard "*" is allowed)
=* is matching mask, case insensitive (wildcard "*" is allowed)
!* is NOT matching mask, case insensitive (wildcard "*" is allowed)
==- is included, case sensitive
!!- is NOT included, case sensitive
=- is included, case insensitive
!- is NOT included, case insensitive
An expression is considered as "true" if it is not NULL, not empty, and different from "0".
The comparison is made using floating point numbers if the two expressions are valid numbers, with one of the following formats:
- integer (examples: 5, -7)
- floating point number (examples: 5.2, -7.5, 2.83e-2)
- hexadecimal number (examples: 0xA3, -0xA3)
To force a string comparison, you can add double quotes around each expression, for example:
50 > 100 ==> 0
"50" > "100" ==> 1
Some variables are replaced in expression, using the format ${variable}, variable can be, by order of priority:
1. the string itself without evaluation (format: "raw:xxx")
2. an evaluated sub-string (format: "eval:xxx")
3. an evaluated condition (format: "eval_cond:xxx")
4. a string with escaped chars (format: "esc:xxx" or "\xxx")
5. a string with chars to hide (format: "hide:char,string")
6. a string with max chars (format: "cut:max,suffix,string" or "cut:+max,suffix,string")
or max chars displayed on screen (format: "cutscr:max,suffix,string" or "cutscr:+max,suffix,string")
7. a reversed string (format: "rev:xxx" or "revscr:xxx")
8. a repeated string (format: "repeat:count,string")
9. length of a string (format: "length:xxx" or "lengthscr:xxx")
10. a color (format: "color:xxx", see "Plugin API reference", function "color")
11. a modifier (format: "modifier:name,data,string")
12. an info (format: "info:name,arguments", arguments are optional)
13. a base 16/32/64 encoded/decoded string (format: "base_encode:base,xxx" or "base_decode:base,xxx")
14. current date/time (format: "date" or "date:format")
15. an environment variable (format: "env:XXX")
16. a ternary operator (format: "if:condition?value_if_true:value_if_false")
17. result of an expression with parentheses and operators + - * / // % ** (format: "calc:xxx")
18. a random integer number (format: "random:min,max")
19. a translated string (format: "translate:xxx")
20. an option (format: "file.section.option")
21. a local variable in buffer
22. a hdata name/variable (the value is automatically converted to string), by default "window" and "buffer" point to current window/buffer.
Format for hdata can be one of following:
hdata.var1.var2...: start with a hdata (pointer must be known), and ask variables one after one (other hdata can be followed)
hdata[list].var1.var2...: start with a hdata using a list/pointer/pointer name, for example:
${buffer[gui_buffers].full_name}: full name of first buffer in linked list of buffers
${plugin[weechat_plugins].name}: name of first plugin in linked list of plugins
hdata[pointer].var1.var2...: start with a hdata using a pointer, for example:
${buffer[0x1234abcd].full_name}: full name of the buffer with this pointer (can be used in triggers)
${buffer[my_pointer].full_name}: full name of the buffer with this pointer name (can be used in triggers)
For name of hdata and variables, please look at "Plugin API reference", function "weechat_hdata_get".
Examples (simple strings):
/eval -n ${raw:${info:version}} ==> ${info:version}
/eval -n ${eval_cond:${window.win_width}>100} ==> 1
/eval -n ${info:version} ==> 0.4.3
/eval -n ${env:HOME} ==> /home/user
/eval -n ${weechat.look.scroll_amount} ==> 3
/eval -n ${sec.data.password} ==> secret
/eval -n ${window} ==> 0x2549aa0
/eval -n ${window.buffer} ==> 0x2549320
/eval -n ${window.buffer.full_name} ==> core.weechat
/eval -n ${window.buffer.number} ==> 1
/eval -n ${\t} ==> <tab>
/eval -n ${hide:-,${relay.network.password}} ==> --------
/eval -n ${cut:3,+,test} ==> tes+
/eval -n ${cut:+3,+,test} ==> te+
/eval -n ${date:%H:%M:%S} ==> 07:46:40
/eval -n ${if:${info:term_width}>80?big:small} ==> big
/eval -n ${rev:Hello} ==> olleH
/eval -n ${repeat:5,-} ==> -----
/eval -n ${length:test} ==> 4
/eval -n ${calc:(5+2)*3} ==> 21
/eval -n ${random:0,10} ==> 3
/eval -n ${base_encode:64,test} ==> dGVzdA==
/eval -n ${base_decode:64,dGVzdA==} ==> test
/eval -n ${translate:Plugin} ==> Extension
Examples (conditions):
/eval -n -c ${window.buffer.number} > 2 ==> 0
/eval -n -c ${window.win_width} > 100 ==> 1
/eval -n -c (8 > 12) || (5 > 2) ==> 1
/eval -n -c (8 > 12) && (5 > 2) ==> 0
/eval -n -c abcd =~ ^ABC ==> 1
/eval -n -c abcd =~ (?-i)^ABC ==> 0
/eval -n -c abcd =~ (?-i)^abc ==> 1
/eval -n -c abcd !~ abc ==> 0
/eval -n -c abcd =* a*d ==> 1
/eval -n -c abcd =- bc ==> 1
----
[[command_weechat_filter]]
* `+filter+`: filtruje wiadomości w buforach, aby je ukryć/pokazać w zależności do tagów lub wyrażeń regularnych
----
/filter list
enable|disable|toggle [<nazwa>|@]
add|addreplace<nazwa> <bufor>[,<bufor>...] <tagi> <regex>
rename <nazwa> <nowa_nazwa>
recreate <nazwa>
del <nazwa>|-all
list: wyświetla wszystkie filtry
enable: włącza filtry (filtry są domyślnie włączone)
disable: wyłącza filtry
toggle: przełącza filtry
nazwa: nazwa filtru ("@" = włącza/wyłącza wszystkie filtry w obecnym buforze)
add: dodaje filtr
addreplace: dodaje lub nadpisuje istniejący filtr
rename: zmienia nazwę filtru
recreate: ustawia linie poleceń na komendę filtra umożliwiając edycję
del: usuwa filtr
-all: usuwa wszystkie filtry
bufor: oddzielona przecinkami lisa buforów, dla których filtr jest aktywny:
- jest to pełna nazwa zawierająca wtyczkę (przykład: "irc.libera.#weechat" lub "irc.server.libera")
- "*" oznacza wszystkie bufory
- nazwa zaczynająca się od '!' jest wykluczana
- dozwolony jest znak "*"
tagi: lista tagów oddzielona przecinkiem, np: "irc_join,irc_part,irc_quit"
- logiczne "i": użyj "+" pomiędzy tagami (na przykład: "nick_toto+irc_action")
- dozwolony jest znak "*"
- jeśli tag zaczyna się od '!', wtedy jest on wykluczony i NIE może znajdować się w wiadomości
regex: rozszerzone wyrażenie regularne POSIX do wyszukania w linii
- użyj '\t' do oddzielenia prefiksu od wiadomości, znaki specjalne jak '|' muszą zostać poprzedzone '\' np: '\|'
- jeśli wyrażenie zaczyna się od '!', wtedy pasujący wynik jest odwracany (użyj '\!', aby zacząć od '!')
- dwa wyrażenia są tworzone: jedno dla prefiksu, drugie dla wiadomości
- wielkość znaków nie ma znaczenia dla wyrażeń, jeśli zaczynają się od "(?-i)" wielkość znaków ma znaczenie
Domyślny skrót klawiszowy alt+'=' włącza/wyłącza filtrowanie globalnie i alt+'-' włącza/wyłącza filtrowanie w obecnym buforze.
Najczęściej używane tagi:
no_filter, no_highlight, no_log, log0..log9 (poziom logowania),
notify_none, notify_message, notify_private, notify_highlight,
self_msg, nick_xxx (xxx to nick w wiadomości), prefix_nick_ccc (ccc to kolor nicka),
host_xxx (xxx to użytkownik + host w wiadomości),
irc_xxx (xxx to nazwa komendy, lub numer; zobacz /server raw lub /debug tags),
irc_numeric, irc_error, irc_action, irc_ctcp, irc_ctcp_reply, irc_smart_filter, away_info.
Aby zobaczyć listę tagów w liniach buforów wykonaj: /debug tags
Przykłady:
użyj inteligentnego filtru we wszystkich buforach IRC:
/filter add irc_smart * irc_smart_filter *
użyj inteligentnego filtru we wszystkich buforach IRC poza tymi zawierającymi "#weechat" w nazwie:
/filter add irc_smart *,!*#weechat* irc_smart_filter *
filtruj wszystkie wiadomości IRC o join/part/quit:
/filter add joinquit * irc_join,irc_part,irc_quit *
filtruj nicki wyświetlane przy wejściu na kanał albo za pomocą /names:
/filter add nicks * irc_366 *
filtruj nick "toto" na kanale IRC #weechat:
/filter add toto irc.libera.#weechat nick_toto *
filtruj wejścia/akcje IRC od użytkownika "toto":
/filter add toto * nick_toto+irc_join,nick_toto+irc_action *
filtruj linie zawierające frazę "weechat sucks" na kanale IRC #weechat:
/filter add sucks irc.libera.#weechat * weechat sucks
filtruj linie "WeeChat sucks" we wszystkich buforach:
/filter add sucks2 * * (?-i)^WeeChat sucks$
----
[[command_weechat_help]]
* `+help+`: wyświetl pomoc na temat komend i opcji
----
/help -list|-listfull [<wtyczka> [<wtyczka>...]]
<komenda>
<komenda>
-list: wyświetla komendy dla wtyczek (bez podania argumentu wyświetlana jest ta lista)
-listfull: wyświetla komendy dla wtyczek z opisami
plugin: lista komend dla wtyczki
komenda: nazwa komendy
opcja: nazwa opcji (użyj /set aby zobaczyć listę)
----
[[command_weechat_history]]
* `+history+`: pokaż historię komend bufora
----
/history clear
<wartość>
clear: czyści historie
Wartość: ilość elementów historii do pokazania
----
[[command_weechat_input]]
* `+input+`: funkcje linii komend
----
/input <akcja> [<argumenty>]
lista akcji:
return: symuluje klawisz "enter"
complete_next: dopełnia słowo następnym dopełnieniem
complete_previous: dopełnia słowo poprzednim dopełnieniem
search_text_here: szuka testu w obecnej pozycji w buforze
search_text: szuka tekstu w buforze
search_switch_case: przełącza na dokładne dopasowanie przy szukaniu
search_switch_regex: przełącza typy wyszukiwania ciąg/wyrażenie regularne
search_switch_where: zmienia miejsce przeszukiwania na wiadomości/przedrostki
search_previous: szuka poprzednich linii
search_next: szuka następnych linii
search_stop_here: zatrzymuje wyszukiwanie na obecnej pozycji
search_stop: zatrzymuje wyszukiwanie
delete_previous_char: usuwa poprzedni znak
delete_next_char: usuwa następny znak
delete_previous_word: usuwa poprzednie słowo
delete_next_word: usuwa następne słowo
delete_beginning_of_line: usuwa od początku linii do kursora
delete_end_of_line: usuwa od kursora do końca linii
delete_line: usuwa cała linię
clipboard_paste: wkleja ze schowka
transpose_chars: zamienia dwa znaki
undo: cofa ostatnia akcję w linii poleceń
redo: ponownie wykonuje cofniętą akcję w linii poleceń
move_beginning_of_line: przesuwa kursor na początek linii
move_end_of_line: przesuwa kursor na koniec linii
move_previous_char: przesuwa kursor do poprzedniego znaku
move_next_char: przesuwa kursor do następnego znaku
move_previous_word: przesuwa kursor do poprzedniego słowa
move_next_word: przesuwa kursor do następnego słowa
history_previous: przywołuje poprzednia komendę z historii obecnego bufora
history_next: przywołuje następną komendę z historii obecnego bufora
history_global_previous: przywołuje poprzednią komendę z globalnej historii
history_global_next: przywołuje następną komendę z globalnej historii
jump_smart: przechodzi do następnego bufora z aktywnością
jump_last_buffer_displayed: przechodzi do ostatnio wyświetlanego bufora (przed ostatnim przeskoczeniem do bufora)
jump_previously_visited_buffer: przeskakuje do poprzedniego bufora
jump_next_visited_buffer: przeskakuje to następnego bufora
hotlist_clear: czyści hotlistę (opcjonaly argument: "lowest" czyści najniższy poziom na hotliście, "highest" czyści najwyższy poziom na hotliście, albo maska poziomu: liczba będąca kombinacją 1=join/part, 2=wiadomość, 4=prywatny, 8=podświetlenie)
grab_key: przechwytuje klawisz (opcjonalny argument: opóźnienie końca przechwycenia, domyślnie jest to 500 milisekund)
grab_key_command: przechwytuje klawisz z przypisaną komendą (opcjonalny argument: opóźnienie końca przechwycenia, domyślnie jest to 500 milisekund)
grab_mouse: przechwytuje kod zdarzenia myszy
grab_mouse_area: przechwytuje kod zdarzenia myszy z obszarem
set_unread: ustawia znacznik nie przeczytania dla wszystkich buforów
set_unread_current_buffer: ustawia znacznik nie przeczytania dla obecnego bufora
switch_active_buffer: przełącza do następnego połączonego buforu
switch_active_buffer_previous: przełącza do poprzedniego połączonego buforu
zoom_merged_buffer: zoom na połączony bufor
insert: wkleja tekst do linii poleceń (dozwolone są wyescapowane znaki, zobacz /help print)
send: wysyła tekst do bufora
paste_start: zaczyna wklejanie (tryb z rozpoznawaniem wklejanego tekstu)
paste_stop: kończy wklejanie (tryb z rozpoznawaniem wklejanego tekstu)
Ta komenda jest używana do przypisywania klawiszy lub przez wtyczki.
----
[[command_weechat_key]]
* `+key+`: dodaj/usuń przypisanie klawiszy
----
/key list|listdefault|listdiff [<kontekst>]
bind <klawisz> [<komenda> [<argumenty>]]
bindctxt <kontekst> <klawisz> [<komenda> [<argumenty>]]
unbind <klawisz>
unbindctxt <kontekst> <klawisz>
reset <klawisz>
resetctxt <kontekst> <klawisz>
resetall -yes [<kontekst>]
missing [<kontekst>]
list: wyświetla wszystkie obecne skróty (bez podanego argumentu, pokazywana jest ta lista)
listdefault: wyświetla domyślne skróty klawiszowe
listdiff: wyświetla różnice pomiędzy obecnymi a domyślnymi skrótami klawiszowymi (dodane, przedefiniowane oraz usunięte)
kontekst: nazwa kontekstu ("default" lub "search")
bind: przypisuje komendę do klawisza lub wyświetla komendę przypisaną do klawisza
bindctxt: przypisuje komendę do klawiszy lub wyświetla taką komendę dla podanego kontekstu
komenda: komenda (wiele komend może być oddzielonych średnikiem)
unbind: usuwa przypisanie dla klawisza (dla kontekstu "default")
unbindctxt: usuwa skrót klawiszowy dla podanego kontekstu
reset: przywraca domyślne ustawienia dla klawiszy (dla kontekstu "default")
resetctxt:przywraca domyślne ustawienia dla klawiszy, dla podanego kontekstu
resetall: przywraca przypisania do domyślnych wartości oraz kasuje WSZYSTKIE własne przypisania (używaj ostrożnie!)
missing: dodaje brakujące przypisania (korzystając z domyślnych wartości), przydatne po instalacji nowej wersji WeeChat
Podczas przypisania komendy do klawisza, zaleca się użycie alt+k (lub Esc następnie k), następnie wciśnięcie pożądanej kombinacji: umieści to kod klawiszowy w linii poleceń.
Dla kontekstu "mouse" (możliwe również w kontekście "cursor"), klucz ma postać: "@obszar:klucz" lub "@obszar1>obszar2:klucz", gdzie obszar to:
*: dowolny obszar na ekranie
chat: obszar rozmowy (dowolny bufor)
chat(xxx): obszar rozmowy w buforze o nazwie "xxx" (pełna nazwa włączając w to wtyczkę)
bar(*): dowolny pasek
bar(xxx): pasek "xxx"
item(*): dowolny element paska
item(xxx): element paska "xxx"
Klucz może zaczynać się, lub kończyć '*' aby dopasować wiele zdarzeń myszy.
Specjalna wartość dla komendy o formacie "hsignal:nazwa" może być użyte dla kontekstu myszy, wyśle to hsignal "nazwa" z aktywną tablica haszy jako argumentem.
Inna specjalna wartość "-" może zostać użyta do wyłączenia klucza (zostanie on zignorowany podczas szukania kluczy).
Przykłady:
kombinacja alt-t przełączająca wyświetlanie listy nicków:
/key bind meta-t /bar toggle nicklist
kombinacja alt-r przechodząca do kanału IRC #weechat IRCl:
/key bind meta-r /buffer #weechat
przywrócenie domyślnego przypisania dla kombinacji alt-r:
/key reset meta-r
przycisk "tab" zatrzyma wyszukiwanie w buforze:
/key bindctxt search ctrl-I /input search_stop
środkowy przycisk myszy wciśnięty na nicku pozyska o nim informacje:
/key bindctxt mouse @item(buffer_nicklist):button3 /msg nickserv info ${nick}
----
[[command_weechat_layout]]
* `+layout+`: zarządzaj układami buforów/okien
----
/layout store [<nazwa>] [buffers|windows]
apply [<nazwa>] [buffers|windows]
leave
del [<nazwa>] [buffers|windows]
rename <nazwa> <nowa nazwa>
store: zachowuje układ używając obecnych buforów/okien
apply: stosuje zapisany układ
leave: opuszcza obecny układ (nie aktualizuje żadnego układu)
del: usuwa bufory i/lub okna w zapisanym układzie
(jeśli zarówno "buffers" jak i "windows" nie zostaną podane po nazwie, układ jest kasowany)
rename: zmienia nazwę układu
nazwa: nazwa zapisanego układu (domyślnie "default")
buffers: zapisuje/stosuje tylko bufory (kolejność buforów)
windows: zapisuje/stosuje tylko okna (bufory wyświetlane w każdym oknie)
Komenda wywołana bez argumentów wyświetli zapisane układy.
Obecny układ można zapisać podczas wykonywania komendy /quit za pomocą opcji "weechat.look.save_layout_on_exit".
Uwaga: zapamiętywany jest tylko podział okien i numery buforów. Bufory nie są otwierane. Oznacza to, że musisz na przykład samemu wejść na kanały IRC w celu otwarcia buforów, zapisany układ zostanie zastosowany po otwarciu buforów.
----
[[command_weechat_mouse]]
* `+mouse+`: kontrola myszy
----
/mouse enable|disable|toggle [<opóźnienie>]
enable: włącza obsługę myszy
disable: wyłącza obsługę myszy
toggle: przełącza obsługę myszy
opóźnienie: czas (w sekundach), po którym początkowy stan obsługi myszy jest przywracany (przydatne do tymczasowego wyłączenia obsługi myszy)
Stan myszy jest zapisywany w opcji "weechat.look.mouse".
Przykłady:
włączenie obsługi myszy:
/mouse enable
zmiana obsługi myszy na 5 sekund:
/mouse toggle 5
----
[[command_weechat_mute]]
* `+mute+`: wykonuje komendę po cichu
----
/mute [-core | -current | -buffer <nazwa>] <komenda>
-core: bez wyświetlania wyjścia w głównym buforze WeeChat
-current: bez wyświetlania wyjścia na obecnym kanale
-buffer: bez wyświetlania wyjścia w podanym buforze
nazwa: pełna nazwa bufora (przykłady: "irc.server.libera", "irc.libera.#weechat")
komenda: komenda do cichego wykonania ( '/' jest dodawane automatycznie jeśli nie znalezione na początku komendy)
Jeżeli nie podano celu (-core, -current lub -buffer), wtedy domyślnie jest wyciszane są wszystkie bufory.
Przykłady:
zapisanie konfiguracji:
/mute save
wiadomość do obecnego kanału IRC:
/mute -current msg * hej!
wiadomość na kanał #weechat:
/mute -buffer irc.libera.#weechat msg #weechat hej!
----
[[command_weechat_plugin]]
* `+plugin+`: lista/załaduj/wyładuj wtyczkę
----
/plugin list|listfull [<nazwa>]
load <nazwapliku> [<argumenty>]
autoload [<argumenty>]
reload [<nazwa>|* [<argumenty>]]
unload [<nazwa>]
list: lista załadowanych wtyczek
listfull: lista załadowanych wtyczek (szczegółowa)
load: ładuje wtyczkę
autoload: automatycznie ładuje wtyczki w katalogu systemowym lub użytkownika
reload: przeładuje pojedynczą wtyczkę (jeśli nie podano nazwy, przeładuje wszystkie wtyczki)
unload: wyładowuje wtyczkę (jeśli nie podano nazwy, wyładuje wszystkie wtyczkę
nazwapliku: wtyczka (plik) do załadowania
nazwa: nazwa wtyczki
argumenty: argumenty przekazywane do wtyczki podczas ładowania
Bez argumentów ta komenda wyświetli wszystkie załadowane wtyczki.
----
[[command_weechat_print]]
* `+print+`: wyświetl tekst w buforze
----
/print [-buffer <numer>|<nazwa>] [-newbuffer <nazwa>] [-free] [-switch] [-core|-current] [-y <linia>] [-escape] [-date <data>] [-tags <tagi>] [-action|-error|-join|-network|-quit] [<tekst>]
-stdout|-stderr [<tekst>]
-beep
-buffer: bufor, w którym zostanie wyświetlony tekst (domyślnie: obecny bufor)
-newbuffer: tworzy nowy bufor i wyświetla w nim tekst
-free: tworzy nowy bufor z dowolną zawartością (tylko z -newbuffer)
-switch: przełącza się do bufora
-core: alias dla bufora "-buffer core.weechat"
-current: wyświetl tekst w obecnym buforze
-y: wyświetla niestandardową linię (tylko dla buforów z dowolną zawartością)
line: numer linii bufora z dowolną zawartością (pierwsza linia to 0, wartość ujemna wyświetla linie od ostatniej: -1 = przedostatnia linia, -2 = dwie linie po ostatniej, ...)
-escape: interpretuj znaki poprzedzone \ (na przykład \a, \07, \x07)
-date: data wiadomości, możliwe formaty:
-n: 'n' sekund wcześniej
+n: 'n' sekund później
n: 'n' sekund od Epoch (zobacz man time)
data/czas (ISO 8601): yyyy-mm-ddThh:mm:ss, przykład: 2014-01-19T04:32:55
czas: hh:mm:ss (przykład: 04:32:55)
-tags: oddzielona przecinkami lista tagów (zobacz /help filter w celu wyświetlenia listy najczęstszych tagów)
tekst: tekst do wyświetlenia (prefiks i wiadomość muszą być oddzielone za pomocą "\t", jeśli tekst zaczyna się od "-" dodaj "\" przed nim)
-stdout: wyświetl tekst na standardowe wyjście (znaki poprzedzone \ są interpretowane)
-stderr: wyświetl tekst na standardowe wyjście błędów (znaki poprzedzone \ są interpretowane)
-beep: alias dla "-stderr \a"
Opcje -action ... -quit używają prefiksów zdefiniowanych w opcjach "weechat.look.prefix_*".
Wspierane znaczniki specjalne:
\" \\ \a \b \e \f \n \r \t \v \0ooo \xhh \uhhhh \Uhhhhhhhh
Przykłady:
wyświetla przypomnienie w buforze głównym z higlightem:
/print -core -tags notify_highlight Reminder: kup mleko
wyświetla błąd w głównym buforze:
/print -core -error Jakiś błąd
wyświetla wiadomość w głównym buforze z prefiksem "abc":
/print -core abc\tWiadomość
wyświetla wiadomość na kanale #weechat:
/print -buffer irc.libera.#weechat Message on #weechat
wyświetla bałwana (U+2603):
/print -escape \u2603
wysyła alert (BEL):
/print -beep
----
[[command_weechat_proxy]]
* `+proxy+`: zarządzanie proxy
----
/proxy list
add <nazwa> <typ> <adres> <port> [<użytkownik> [<hasło>]]
del <nazwa>|-all
set <nazwa> <opcja> <wartość>
list: wyświetla wszystkie proxy
add: dodaje nowe proxy
nazwa: nazwa proxy (musi być unikalna)
typ: http, socks4 lub socks5
adres: adres IP lub nazwa hosta
port: port
użytkownik: nazwa użytkownika (opcjonalne)
hasło: hasło (opcjonalne)
del: usuwa proxy (albo wszystkie zdefiniowane proxy z -all)
set: ustawia wartość dla właściwości proxy
opcja: właściwość do zmiany (aby uzyskać listę dostępnych opcji spójrz na /set weechat.proxy.<nazwa proxy>.*)
wartość: nowa wartość dla opcji
Przykłady:
tworzy proxy http, uruchomione na hoście lokalnym i porcie 8888:
/proxy add local http 127.0.0.1 8888
tworzy proxy http wykorzystujące protokół IPv6:
/proxy add local http ::1 8888
/proxy set local ipv6 on
tworzy proxy socks5 z nazwą użytkownika/hasłem:
/proxy add myproxy socks5 sample.host.org 3128 myuser mypass
usuwa proxy:
/proxy del myproxy
----
[[command_weechat_quit]]
* `+quit+`: zakończ WeeChat
----
/quit [-yes][<argumenty>]
-yes: wymagane jeśli opcja weechat.look.confirm_quit jest włączona
argumenty: tekst wysłany na sygnał "quit"
(na przykład wtyczka irc używa tego tekstu do wysłania wiadomości pożegnalnej na serwer)
Domyślnie pliki konfiguracyjne są zapisywane przy wyjściu z aplikacji (zobacz opcję "weechat.look.save_config_on_exit") zapisany może byc też obecny układ okien (zobacz opcję "weechat.look.save_layout_on_exit").
----
[[command_weechat_reload]]
* `+reload+`: przeładuj pliki konfiguracyjne z dysku
----
/reload [<plik> [<plik>...]]
plik: plik konfiguracyjny do przeładowania (bez rozszerzenia ".conf")
Bez podania argumentu wszystkie pliki (WeeChat oraz wtyczki) zostaną przeładowane.
----
[[command_weechat_repeat]]
* `+repeat+`: wykonuje komendę kilka razy
----
/repeat [-interval <opóźnienie>[<jednostka>]] <ilość> <komenda>
opóźnienie: czas pomiędzy wykonaniem komend
jednostka: opcjonalna, dostępne wartości:
ms: milisekundy
s: sekundy (domyślnie)
m: minuty
h: godziny
ilość: ile razy wykonać komendę
komenda: komenda do wykonania ('/' jest automatycznie dodawane, jeśli nie znajduje się na początku komendy)
Ważne: komenda zostanie wykonana w buforze, gdzie zostało wykonane /repeat (jeśli bufor nie zostanie znaleziony komenda nie zostanie wykonana).
Przykład:
przewija 2 strony do góry:
/repeat 2 /window page_up
----
[[command_weechat_save]]
* `+save+`: zapisuje pliki konfiguracyjne na dysku
----
/save [<plik> [<plik>...]]
plik: plik konfiguracyjny do zapisania (bez rozszerzenia ".conf")
Bez podania argumentu wszystkie pliki (WeeChat oraz wtyczki) zostaną zapisane.
Domyślnie zapisywane na dysku są wszystkie pliki konfiguracyjne podczas wykonywania komendy /quit (zobacz opcję "weechat.look.save_config_on_exit").
----
[[command_weechat_secure]]
* `+secure+`: zarządzanie zabezpieczonymi danymi (hasła lub dane poufne zaszyfrowane w pliku sec.conf)
----
/secure passphrase <hasło>|-delete
decrypt <hasło>|-discard
set <nazwa> <wartość>
del <nazwa>
passphrase: zmienia hasło (bez hasła dane są przechowywane w postaci tekstu w pliku sec.conf)
-delete: kasuje hasło
decrypt: rozszyfrowuje dane będące ciągle zaszyfrowane (zdarza się to tylko jeśli hasło nie zostało podane przy uruchomieniu)
-discard: odrzuca wszystkie nadal zaszyfrowane dane
set: dodaje lub zmienia zaszyfrowane dane
del: kasuje zaszyfrowane dane
Bez argumentu, komenda wyświetli zabezpieczone dane w nowym buforze.
Kombinacje klawiszy w bezpiecznym buforze:
alt+v przełącza wartości
Jeśli używane jest hasło (dane zaszyfrowane), należy je podać podczas startu WeeChat.
Jest możliwe ustawienie zmiennej środowiskowej "WEECHAT_PASSPHRASE", aby nie podawać hasła przy uruchomieniu (ta sama zmienna jest używana przez WeeChat podczas wykonywania /upgrade), lub ustawienie opcji sec.crypt.passphrase_command żeby odczytać hasło z wyjścia zewnętrznego polecenia jak managera haseł (zobacz /help sec.crypt.passphrase_command).
Zabezpieczone dane w formacie ${sec.data.xxx} można użyć w:
- komendzie /eval
- argumencie w linii poleceń "--run-command"
- opcjach weechat.startup.command_{before|after}_plugins
- innych opcjach, które mogą zawierać hasło lub wrażliwe dane (na przykład proxy, serwer irc i relay); zobacz /help na opcjach żeby sprawdzić czy są przetwarzane.
Przykłady:
ustawienie hasła:
/secure passphrase to jest moje hasło
użyj programu "pass" do odczytania hasła przy uruchomieniu:
/set sec.crypt.passphrase_command "/usr/bin/pass show weechat/passphrase"
zaszyfrowanie hasła dla libera SASL:
/secure set libera mojehasło
/set irc.server.libera.sasl_password "${sec.data.libera}"
zaszyfrowanie hasła dla nickserva na serwerze oftc:
/secure set oftc mojehasło
/set irc.server.oftc.command "/msg nickserv identify ${sec.data.oftc}"
alias dla polecenia ghost dla nicka "mójnick":
/alias ghost /eval /msg -server libera nickserv ghost mójnick ${sec.data.libera}
----
[[command_weechat_set]]
* `+set+`: ustaw opcje konfiguracyjne i zmienne środowiskowe
----
/set [<opcja> [<wartość>]]
diff [<opcja> [<opcja>...]]
env [<zmienna> [<wartość>]]
opcja: nazwa opcji (może zawierać wildcard "*" jeśli nie podano żadnej wartości)
wartość: nowa wartość opcji, zgodnie z typem:
boolean: on, off lub toggle
integer: numer, ++numer lub --numer
string: dowolny ciąg ("" dla pustego ciągu)
color: nazwa koloru, ++numer lub --numer
Uwaga: dla wszystkich typów, można użyć null dla usunięcia wartości opcji (niezdefiniowana wartość). Działa to tylko z niektórymi specjalnymi zmiennymi wtyczek.
diff: wyświetla tylko zmienione opcje
env: wyświetla lub ustawia zmienne środowiskowe (użyj "" żeby skasować zmienną)
Przykłady:
wyświetla opcje dotyczące podświetleń:
/set *highlight*
dodaje słowo do podświetlenia:
/set weechat.look.highlight "słowo"
wyświetla zmienione opcje:
/set diff
wyświetla zmienione opcje dla wtyczki irc:
/set diff irc.*
wyświetla wartość zmiennej środowiskowej LANG:
/set env LANG
ustawia zmienną środowiskową LANG i używa jej:
/set env LANG fr_FR.UTF-8
/upgrade
kasuje zmienną środowiskową ABC:
/set env ABC ""
----
[[command_weechat_unset]]
* `+unset+`: skasuj/zresetuj zmienną konfiguracyjną
----
/unset <opcja>
-mask <opcja>
opcja: nazwa opcji
-mask: używa maski w opcji (wildcard "*" jest dozwolony do masowego resetowania opcji, używaj ostrożnie!)
W zależności od opcji, jest resetowana (dla standardowych opcji) lub usuwana (dla opcjonalnych ustawień, jak wartości dotyczące serwerów).
Przykłady:
resetowanie jednej opcji:
/unset weechat.look.item_time_format
resetowanie wszystkich opcji dotyczących kolorów:
/unset weechat.color.*
----
[[command_weechat_upgrade]]
* `+upgrade+`: przeładowanie pliku binarnego WeeChat bez rozłączania z serwerami
----
/upgrade [-yes] [<ścieżka_do_binarki>|-quit]
-yes: wymagane, jeśli "weechat.look.confirm_upgrade" jest włączona
ścieżka_do_binarki: ścieżka do pliku binarnego WeeChat (domyślnie jest to obecny plik)
-dummy: nic nie rób (opcja użyta w celu zapobiegnięcia przypadkowego dopełnienia za pomocą"-quit")
-quit: zamyka *WSZYSTKIE* połączenia, zapisuje sesję i wyłącza WeeChat, umożliwia to późniejsze przywrócenie (zobacz niżej)
Ta komenda uaktualnia i przeładowuje działającą sesję WeeChat. Nowy plik binarny WeeChat powinien zostać skompilowany lub zainstalowany za pomocą managera pakietów przed uruchomieniem tej komendy.
Uwaga: połączenia SSL są przerywane podczas uaktualniania, ponieważ przeładowanie sesji SSL nie jest obecnie możliwe za pomocą GnuTLS. Po uaktualnieniu nastąpi ponowne ich połączenie.
Proces uaktualnienia składa się z 4 kroków:
1. zapisania sesji do plików dla rdzenia i wtyczek (bufory, historia, ..)
2. wyładowanie wszystkich wtyczek (zapisanie plików konfiguracyjnych *.conf)
3. zapisanie konfiguracji WeeChat (weechat.conf)
4. uruchomienie nowego pliku binarnego WeeChat i przeładowanie sesji.
Z opcją "-quit", proces przebiega inaczej:
1. zamknięcie *WSZYSTKICH* połączeń (irc, xfer, relay, ...)
2. zapisanie sesji do pliku (*.upgrade)
3. wyładowanie wszystkich wtyczek
4. zapisanie konfiguracji WeeChat
5. wyłączenie WeeChat
Następnie można przywrócić sesję za pomocą komendy: weechat --upgrade
WAŻNE: należy przywracać sesję z identyczną konfiguracją (pliki *.conf).
Jest możliwe przywrócenie sesji WeeChat na innej maszynie, jeśli skopiujemy zawartość katalogów domowych WeeChat (zobacz /debug dirs).
----
[[command_weechat_uptime]]
* `+uptime+`: pokazuje czas pracy WeeChat
----
/uptime [-o|-ol]
-o: wysyła uptime jako wejście do obecnego bufora (po angielsku)
-ol: wysyła uptime jako wejście do obecnego bufora (przetłumaczony)
----
[[command_weechat_version]]
* `+version+`: pokazuje wersję i datę, kiedy skompilowano WeeChat
----
/version [-o|-ol]
-o: wysyła wersje jako wejście do obecnego bufora (po angielsku)
-ol: wysyła wersje jako wejście do obecnego bufora (przetłumaczony)
Domyślny alias /v może zostać użyty do wykonania tej komendy we wszystkich buforach (w przeciwnym wypadku wykonywana jest komenda /version w buforach irc).
----
[[command_weechat_wait]]
* `+wait+`: planuje komendę do wykonania w przyszłości
----
/wait <liczba>[<jednostka>] <komenda>
liczba: ilość czasu do odczekania (liczba całkowita)
jednostka: opcjonalnie, możliwe wartości:
ms: milisekundy
s: sekundy (domyślnie)
m: minuty
h: godziny
komenda: komenda do wykonania (lub tekst do wysłania do bufora jeżeli komenda nie zaczyna się od '/')
Ważne: komenda zostanie wykonana w buforze, gdzie zostało wykonane /wait (jeśli bufor nie zostanie znaleziony komenda nie zostanie wykonana).
Przykłady:
wejdzie na kanał za 10 sek:
/wait 10 /join #test
ustawi stan nieobecności za 15 min:
/wait 15m /away -all I'm away
napisze 'hello' za 2 min:
/wait 2m hello
----
[[command_weechat_window]]
* `+window+`: zarządza oknami
----
/window list
-1|+1|b#|up|down|left|right [-window <numer>]
<numer>
splith|splitv [-window <numer>] [<pct>]
resize [-window <numer>] [h|v][+|-]<pct>
balance
merge [-window <numer>] [all]
close [-window <numer>]
page_up|page_down [-window <numer>]
refresh
scroll [-window <numer>] [+|-]<wartość>[s|m|h|d|M|y]
scroll_horiz [-window <numer>] [+|-]<wartość>[%]
scroll_up|scroll_down|scroll_top|scroll_bottom| scroll_beyond_end|scroll_previous_highlight|scroll_next_highlight| scroll_unread [-window <numer>]
swap [-window <numer>] [up|down|left|right]
zoom [-window <numer>]
bare [<opóźnienie>]
list: lista otwartych okien (bez argumentu wyświetlana jest ta lista)
-1: skok do poprzedniego okna
+1: skok do następnego okna
b#: skok do następnego okna pokazującego bufor o numerze #
up: przełączenie na okno ponad obecnym
down: przełączenie na okno pod obecnym
left: przełączenie na okno po lewej
right: przełączenie na okno po prawej
numer: okno numer (zobacz /window list)
splith: dzieli obecne okno poziomo
splitv: dzieli obecne okno pionowo
resize: zmienia rozmiar okna, nowy rozmiar to <pct> procent okna nadrzędnego
jeśli "h" lub "v" są podane, zmiana rozmiaru wpływa na najbliższe nadrzędne okno z podziałem tego typu (poziomy/pionowy)
balance: balansuje rozmiary pomiędzy oknami
merge: łączy okno z innym (all = posiadanie tylko jednego okna)
close: zamyka okno
page_up: przewija stronę do góry
page_down: przewija stronę w dół
refresh: odświeża ekran
scroll: przewija ilość linii (+/-N) lub o czas: s=sekundy, m=minuty, h=godziny, d=dni, M=miesiące, y=lata
scroll_horiz: przewija poziomo ilość kolumn (+/-N) lub procent rozmiaru okna (takie przewijanie jest możliwe tylko w buforach z wolną zawartością)
scroll_up: przewija kilka linii w gorę
scroll_down: przewija kilka linii w dół
scroll_top: przewija na samą górę bufora
scroll_bottom: przewija na spód bufora
scroll_beyond_end: przewija poza koniec bufora
scroll_previous_highlight: przewija do poprzedniego highlighta
scroll_next_highlight: przewija do następnego highlighta
scroll_unread: przewija do znacznika nie przeczytania
swap: zamienia bufory między dwoma oknami (z opcjonalnym kierunkiem dla docelowego okna)
zoom: powiększa okno
bare: przełącza niesformatowane wyświetlanie (z opcjonalnym czasem, po jakim nastąpi automatyczny powrót do standardowego trybu)
Dla splith i splitv, pct oznacza procent reprezentujący rozmiar nowego okna, wyliczony z obecnego okna jako odniesieniem. Na przykład 25 oznacza utworzenie nowego okna o rozmiarze = obecny_rozmiar / 4
Przykłady:
skok do okna wyświetlającego bufor #1:
/window b1
przewiń 2 linie do góry:
/window scroll -2
przewiń 2 dni do góry:
/window scroll -2d
przewiń do początku obecnego dnia:
/window scroll -d
powiększ okno 2 #2:
/window zoom -window 2
podziel okno poziomo dając 30%% miejsca oknu na górze:
/window splith 30
zmienia rozmiar okna do 75% rozmiaru okna nadrzędnego:
/window resize 75
zmienia rozmiar pionowego podziału, dodaje 10% do rozmiaru:
/window resize v+10
usuń podział, zachowując obecne okno:
/window merge
zamyka obecne okno:
/window close
włączenie trybu niesformatowanego na 2 sekundy:
/window bare 2
----
// end::weechat_commands[]
// tag::buflist_commands[]
[[command_buflist_buflist]]
* `+buflist+`: element paska z listą buforów
----
/buflist enable|disable|toggle
bar
refresh
enable: włącza buflist
disable: wyłącza buflist
toggle: przełącza buflist
bar: dodaje pasek "buflist"
refresh: wymusza odświeżenie elementów paska (buflist, buflist2 oraz buflist3)
Linie z buforami są wyświetlane za pomocą przetwarzania ciągów (zobacz /help eval żeby poznać format), za pomocą tych opcji:
- buflist.look.display_conditions: warunki wyświetlenia buforu na liście
- buflist.format.buffer: format dla buforu nie będącego obecnym buforem
- buflist.format.buffer_current: format format dla obecnego buforu
Następujące zmienne mogą być użyte w powyższych opcjach:
- dane elementu paska (pełną listę można znaleźć w dokumentacji API dla hdata "bar_item"), na przykład:
- ${bar_item.name}
- dane okna, w którym element paska jest wyświetlany (okna nie ma w głównych paskach, zobacz hdata "window" w dokumentacji API dla pełnej listy zmiennych), na przykład:
- ${window.number}
- ${window.buffer.full_name}
- dane buforu (zobacz hdata "buffer" w dokumentacji API dla pełnej listy zmiennych), na przykład:
- ${buffer.number}
- ${buffer.name}
- ${buffer.full_name}
- ${buffer.short_name}
- ${buffer.nicklist_nicks_count}
- irc_server: dane serwera IRC, zdefiniowane tylko w buforze IRC (zobacz hdata "irc_server" w dokumentacji API)
- irc_channel: dane kanału IRC, zdefiniowane tylko w buforze kanału IRC (zobacz hdata "irc_channel" w dokumentacji API)
- dodatkowe zmienne dodane dla wygody przez listę buforów:
- ${format_buffer}: przetworzona wartość opcji buflist.format.buffer; może to zostać użyte w opcji buflist.format.buffer_current na przykład do zmiany koloru tła
- ${current_buffer}: boolowskie ("0" lub "1"), "1" jeśli jest to obecny bufor; może zostać użyte w warunku: ${if: ${current_buffer}?...:...}
- ${merged}: boolowskie ("0" lub "1"), "1" jeśli bufor jest połączony z przynajmniej jednym innym buforem; może zostać użyte w warunku: ${if:${merged}?...:...}
- ${format_number}: wyrównany numer z separatorem (przetworzona opcja buflist.format.number)
- ${number}: wyrównany numer, na przykład " 1" jeśli buforów jest między 10 a 99
- ${number2}: wyrównany numer, na przykład " 1" jeśli buforów jest między 10 a 99
- ${number_displayed}: "1" jeśli numer jest wyświetlany, w przeciwnym wypadku "0"
- ${indent}: wyrównanie dla nazwy (kanały i bufory prywatne są wyrównywane) (przetworzona opcja buflist.format.indent)
- ${format_nick_prefix}: kolorowy prefiks nicka dla kanału (przetworzona opcja buflist.format.nick_prefix)
- ${color_nick_prefix}: kolor prefiksu nicka dla kanału (ustawiany, jeśli opcja buflist.look.nick_prefix jest włączona)
- ${nick_prefix}: prefix nicka dla kanału (ustawiany, jeśli opcja buflist.look.nick_prefix jest włączona)
- ${format_name}: sformatowana nazwa (przetworzona opcja buflist.format.name)
- ${name}: skrócona nazwa (jeśli ustawiona inaczej zwraca pełną nazwę)
- ${color_hotlist}: kolor zależący od najwyższego poziomu hotlisty dla bufora (przetworzona opcja buflist.format.hotlist_xxx, gdzie xxx to poziom)
- ${format_hotlist}: sformatowana hotlista (przetworzenie opcji buflist.format.hotlist)
- ${hotlist}: niesformatowana hotlista
- ${hotlist_priority}: "none", "low", "message", "private" lub "highlight"
- ${format_lag}: opóźnienie buforu serwera IRC, puste jeśli nie ma opóźnienia (przetworzona opcja buflist.format.lag)
- ${format_tls_version}: wskaźnik wersji TLS w buforze serwera, pusty dla kanałów (wynik przetworzenia opcji buflist.format.tls_version)
----
// end::buflist_commands[]
// tag::charset_commands[]
[[command_charset_charset]]
* `+charset+`: zmienia kodowanie dla obecnego bufora
----
/charset decode|encode <kodowanie>
reset
decode: zmienia dekodowany zestaw znaków
encode: zmienia kodowany zestaw znaków
kodowanie: nowe kodowanie dla obecnego bufora
reset: resetuje kodowanie dla obecnego bufora
----
// end::charset_commands[]
// tag::exec_commands[]
[[command_exec_exec]]
* `+exec+`: wykonywanie zewnętrznych komend
----
/exec -list
[-sh|-nosh] [-bg|-nobg] [-stdin|-nostdin] [-buffer <nazwa>] [-l|-o|-n|-nf] [-oerr] [-cl|-nocl] [-sw|-nosw] [-ln|-noln] [-flush|-noflush] [-color ansi|auto|irc|weechat|strip] [-rc|-norc] [-timeout <czas>] [-name <nazwa>] [-pipe <komenda>] [-hsignal <nazwa>] <komenda>
-in <id> <tekst>
-inclose <id> [<tekst>]
-signal <id> <sygnał>
-kill <id>
-killall
-set <id> <właściwość> <wartość>
-del <id>|-all [<id>...]
-list: wyświetla komendy
-sh: użyj powłoki do wykonania komendy (UWAGA: użyj tej opcji TYLKO jeśli wszystkie argumenty są bezpieczne, zobacz opcję -nosh)
-nosh: nie używaj powłoki do wykonania komendy (wymagane jeśli komenda posiada niebezpieczne dane, na przykład zawartość wiadomości od innego użytkownika) (domyślne)
-bg: uruchom proces w tle: nie wyświetlaj wyjścia z procesu ani zwracanego kodu (nie kompatybilne z opcjami -o/-oc/-n/-nf/-pipe/-hsignal)
-nobg: przechwyć całość wyjścia z procesu i wyświetl kod wyjścia (domyślne)
-stdin: tworzy strumień do wysyłania danych do procesu (za pomocą /exec -in/-inclose)
-nostdin: nie twórz strumienia dla stdin (domyślne)
-buffer: wyświetl/wyślij wyjście komendy do tego bufora (jeśli bufor nie zostanie znaleziony zostanie utworzony nowy bufor o nazwie "exec.exec.xxx")
-l: wyświetl lokalnie wyście z komendy w buforze (domyślne)
-o: wyślij wyjście z komendy do bufora (nie kompatybilne z opcjami -bg/-pipe/-hsignal)
-oc: wysyła wyjście komendy do bufora i wykonuje komendy (linie zaczynające się od "/" lub własnego znaku komendy) (nie kompatybilne z opcjami -bg/-pipe/-hsignal)
-n: wyświetl wyjście komendy w nowym buforze (nie kompatybilne z opcjami -bg/-pipe/-hsignal)
-nf: wyświetl wyjście komendy w nowym buforze z wolna zawartością (brak zawijania słów, bez limitu ilości linii) (nie kompatybilne z opcjami -bg/-pipe/-hsignal)
-oerr: wysyłaj również stderr (wyjście błędu)do bufora (można użyć tylko z opcjami -o i -oc)
-cl: wyczyść nowy bufor przed wyświetleniem wyjścia
-nocl: dodaj do nowego bufora bez czyszczenia zawartości (domyślne)
-sw: przełącz na bufor wyjściowy (domyślne)
-nosw: nie przełączaj na bufor wyjściowy
-ln: wyświetl numery linii (domyślne tylko w nowym buforze)
-noln: nie wyświetlaj numerów linii
-flush: wyświetl wyjście z komendy w czasie rzeczywistym (domyślne)
-noflush: wyświetl wyjście z komendy po jej zakończeniu
-color: akcja na kolorach ANSI w wyjściu:
ansi: zachowaj kody ANSI
auto: konwertuj kolory ANSI na WeeChat/IRC (domyślne)
irc: konwertuj kolory ANSI na kolory IRC
weechat: konwertuj kolory ANSI na kolory WeeChat
strip: usuń kolory ANSI
-rc: wyświetl kod wyjścia (domyślne)
-norc: nie wyświetlaj kodu wyjścia
-timeout: ustaw timeout dla komendy (w sekundach)
-name: ustaw nazwę dla komendy (do wywołania później za pomocą /exec)
-pipe: wyślij wyjście do WeeChat/wtyczki (linia po linii); jeśli występują spacje w komendzie/argumentach, otocz je cudzysłowem; zmienna $line jest zastępowana przez linie (domyślnie linia jest dodawana za komendą, oddzielona spacją) (nie kompatybilne z opcjami -bg/-o/-oc/-n/-nf)
-hsignal: wyślij wyjście jako hsignal (w celu użycia na przykład w triggerze) (nie kompatybilne z opcjami -bg/-o/-oc/-n/-nf)
komenda: komenda do wykonania; jeśli zaczyna się od "url:", powłoka jest wyłączana i zawartość URLa jest pobierana i wysyłana jako wyjście
id: identyfikator komendy: numer lub nazwa (jeśli ustawiona przez "-name xxx")
-in: wyślij tekst na standardowe wejście procesu
-inclose: to samo co -in, ale stdin jest zamykane (tekst jest opcjonalny: bez niego stdin jest po prostu zamykane)
-signal: wysyła sygnał do procesu; sygnał może być liczbą całkowitą lub jedna z nazw: hup, int, quit, kill, term, usr1, usr2
-kill: alias dla "-signal <id> kill"
-killall: zabija wszystkie działające procesy
-set: ustawia przypisaną właściwość (zobacz funkcję hook_set w opisie API wtyczek)
właściwość: przypisana właściwość
wartość: nowa wartość
-del: usuń zakończoną komendę
-all: usuń wszystkie zakończone komendy
Domyślne opcje mogą być ustawione za pomocą opcji exec.command.default_options.
Przykłady:
/exec -n ls -l /tmp
/exec -sh -n ps xu | grep weechat
/exec -n -norc url:http://pastebin.com/raw.php?i=xxxxxxxx
/exec -nf -noln links -dump https://weechat.org/files/doc/devel/weechat_user.en.html
/exec -o uptime
/exec -pipe "/print Machine uptime:" uptime
/exec -n tail -f /var/log/messages
/exec -kill 0
----
// end::exec_commands[]
// tag::fifo_commands[]
[[command_fifo_fifo]]
* `+fifo+`: konfiguracja wtyczki fifo
----
/fifo enable|disable|toggle
enable: włącza strumień FIFO
disable: wyłącza strumień FIFO
toggle: przełącza stan strumienia FIFO
Strumień FIFO jest używany do zdalnej kontroli nad WeeChat: możesz wysyłać komendy albo tekst do strumienia z konsoli.
Domyślnie strumień FIFO jest nazwany weechat_fifo_xxx (gdzie xxx to id procesu WeeChat) i zlokalizowany w katalogu uruchomieniowym WeeChat (zobacz /debug dirs).
Spodziewane formaty:
plugin.buffer *tekst albo komenda
*tekst albo komenda
Na przykład zmiana nicka w sieci libera:
echo 'irc.server.libera */nick nowynick' >/run/user/1000/weechat/weechat_fifo_12345
Więcej informacji i przykładów można znaleźć w poradniku użytkownika.
Przykłady:
/fifo toggle
----
// end::fifo_commands[]
// tag::fset_commands[]
[[command_fset_fset]]
* `+fset+`: szybkie ustawianie opcji WeeChat i wtyczek
----
/fset -bar
-refresh
-up|-down [<ilość>]
-left|-right [<procent>]
-go <linia>|end
-toggle
-add [<wartość>]
-reset
-unset
-set
-setnew
-append
-mark
-format
-export [-help|-nohelp] <nazwa pliku>
<filtr>
-bar: dodaj pomoc dla paska
-refresh: odświeża listę opcji, następnie cały ekran (komenda: /window refresh)
-up: przesuwa linie do góry o podaną "ilość" linii
-down: przesuwa linie w dół o podaną "ilość" linii
-left: przewija bufor o "procent" szerokości w lewo
-right: przewija bufor o "procent" szerokości w prawo
-go: wybierz numer linii, pierwsza linia ma numer 0 ("end" wybiera ostatnią linię)
-toggle: zmienia wartość opcji boolowskiej
-add: dodaje "wartość" (może być ujemna) do liczb i kolorów, ustawia/dodaje do wartości innych typów (ustawia, jeśli wartość jest ujemna, dodaje jeśli wartość jest pozytywna)
-reset: resetuje wartość opcji
-unset: kasuje wartość opcji
-set: dodaje komendę /set do linii poleceń w celu edycji wartości dla opcji (ustawia kursor na początku wartości)
-setnew: dodaje komendę /set do linii poleceń w celu ustawienia wartości dla opcji
-append: dodaje komendę /set do linii poleceń w celu dodania wartości do opcji (ustawia kursor na końcu wartości)
-mark: przełącza zaznaczenie
-format: przełącza na następny dostępny format
-export: eksportuje opcje i wartości wyświetlane w pliku (każda linia ma format: "/set nazwa wartość" lub "/unset nazwa")
-help: wymusza zapisanie pomocy dla opcji w wyeksportowanym pliku (zobacz /help fset.look.export_help_default)
-nohelp: nie zapisuj pomocy dla opcji w wyeksportowanym pliku (zobacz /help fset.look.export_help_default)
filtr: ustawia nowy filtr żeby pokazać konkretne opcje (filtr ten może być użyty jako dane wejściowe w buforze fset); dozwolone formaty:
* pokazuje wszystkie opcje (brak filtra)
xxx pokazuje tylko opcje z "xxx" w nazwie
f:xxx pokazuje tylko opcje dla pliku konfiguracyjnego "xxx"
t:xxx pokazuje tylko opcje typu "xxx" (bool/int/str/col)
d pokazuje tylko zmienione opcje
d:xxx pokazuje tylko zmienione opcje z "xxx" w nazwie
d=xxx pokazuje tylko zmienione opcje z wartością zawierającą "xxx"
d==xxx pokazuje tylko zmienione opcje z wartością równą "xxx"
h=xxx pokazuje tylko opcje z "xxx" w opisie (przetłumaczone)
he=xxx pokazuje tylko opcje z "xxx" w opisie (po Angielsku)
=xxx pokazuje tylko opcje z wartością zawierającą "xxx"
==xxx pokazuje tylko opcje z wartością równą "xxx"
c:xxx pokazuje tylko opcje pasujące do przetworzonego warunku "xxx", używając następujących zmiennych: file, section, option, name, parent_name, type, type_en, type_short (bool/int/str/col), type_tiny (b/i/s/c), default_value, default_value_undef, value, quoted_value, value_undef, value_changed, parent_value, min, max, description, description2, description_en, description_en2, string_values
Linie z opcjami są wyświetlane z użyciem przetworzonych ciągów (zobacz /help eval aby poznać format), z tymi opcjami:
- fset.format.option1: pierwszy format dla opcji
- fset.format.option2: drugi format dla opcji
Następujące zmienne mogą zostać użyte w tych opcjach:
- dane opcji z kolorem i wyrównane spacjami do prawej:
- ${file}: plik konfiguracyjny (na przykład "weechat" lub "irc")
- ${section}: sekcja
- ${option}: nazwa opcji
- ${name}: pełna nazwa opcji (plik.sekcja.opcja)
- ${parent_name}: nazwa nadrzędnej opcji
- ${type}: typ opcji (przetłumaczony)
- ${type_en}: typ opcji (po angielsku)
- ${type_short}: skrócony typ (bool/int/str/col)
- ${type_tiny}: krótki typ (b/i/s/c)
- ${default_value}: domyślna wartość opcji
- ${default_value_undef}: "1" jeśli domyślna wartość jest pusta, inaczej "0"
- ${value}: wartość opcji
- ${value_undef}: "1" jeśli wartość jest pusta, inaczej "0"
- ${value_changed}: "1" jeśli wartość różni się od domyślnej, inaczej "0"
- ${value2}: wartość opcji, z odziedziczoną wartością jeśli pusta
- ${parent_value}: wartość nadrzędnej opcji
- ${min}: minimalna wartość
- ${max}: maksymalna wartość
- ${description}: opis opcji (przetłumaczony)
- ${description2}: opis opcji (przetłumaczony), "(brak opisu)" (przetłumaczony) jeśli nie ma opisu
- ${description_en}: opis opcji (po angielsku)
- ${description_en2}: opis opcji (po angielsku), "(brak opisu)" jeśli nie ma opisu
- ${string_values}: dozwolone wartości ciągu dla liczbowych wartości opcji
- ${marked}: "1" jeśli opcja jest zaznaczona, inaczej "0"
- ${index}: numer opcji na liście
- dane opcji, z kolorami ale bez spacji:
- te same nazwy poprzedzone podkreśleniem, na przykład: ${_name}, ${_type}, ...
- dane opcji, nieprzetworzony format (bez kolorów/spacji):
- te same nazwy poprzedzone dwoma podkreśleniami, na przykład: ${__name}, ${__type}, ...
- dane opcji, tylko spacje:
- te same nazwy poprzedzone "empty_", na przykład: ${empty_name}, ${empty_type}
- inne dane:
- ${selected_line}: "1" jeśli linia jest zaznaczona, inaczej "0"
- ${newline}: dodaje znak nowej linii, dzięki czemu opcja wyświetlana jest w kilku liniach
Klawisze i polecenia do poruszania się w buforze fset:
up przesuwa linię do góry
down przesuwa linie w dół
pgup przesuwa stronę do góry
pgdn przesuwa stronę w dół
alt-home << przenosi do pierwszej linii
alt-end >> przenosi do ostatniej linii
F11 < przewija w lewo
F12 > przewija w prawo
Klawisze i polecenia do ustawiania opcji w buforze fset:
alt+space t zmiana wartości boolowskiej
alt+'-' - odejmuje 1 od wartości liczbowej/koloru, ustawia wartości innych typów
alt+'+' + dodaje 1 od wartości liczbowej/koloru, dodaje do wartości innych typów
alt+f, alt+r r resetuje wartość
alt+f, alt+u u kasuje wartość
alt+enter s ustawia wartość
alt+f, alt+n n ustawia nową wartość
alt+f, alt+a a dodaje do wartości
alt+',' , zaznacza/odznacza opcję
shift+up przesuwa jedną linię w górę oraz zaznacza/odznacza opcję
shift+down zaznacza/odznacza opcję i przesuwa jedną linię w dół
m:xxx zaznacza wyświetlane opcje pasujące do filtru "xxx" (dowolny filtr dla opcji lub wartości, zobacz wyżej jak definiować filtry)
u:xxx odznacza wyświetlane opcje pasujące do filtru "xxx" (dowolny filtr dla opcji lub wartości, zobacz wyżej jak definiować filtry)
Pozostałe skróty klawiszowe i polecenia w buforze fset:
ctrl+L odświeża opcje i cały ekran (komenda: /fset -refresh)
$ odświeża opcje (pozostawia zaznaczenia)
$$ odświeża opcje (kasuje zaznaczenia)
alt+p p przełącza opcje opisu wtyczki (plugins.desc.*)
alt+v v przełącza pasek pomocy
s:x,y sortuje opcje po wartościach x,y (zobacz /help fset.look.sort)
s: resetuje sortowanie do domyślnych wartości (zobacz /help fset.look.sort)
w:xxx eksportuje opcje do pliku "xxx"
w-:xxx eksportuje opcje do pliku "xxx" bez pomocy
w+:xxx eksportuje opcje do pliku "xxx" z pomocą
ctrl+X x przełącza format używany do wyświetlenia opcji
q zamyka bufor fset
Akcje myszy w buforze fset:
rolka up/down przesuwa linie w gorę/dół
lewy przycisk przesuwa linię w wybrane miejsce
prawy przycisk przełącza wartość boolowską (on/off) lub edytuje wartość pola
prawy przycisk + przeciągnięcie w lewo/prawo zwiększa/zmniejsza wartość liczby/koloru, ustawia/dodaje wartości innych typów
prawy przycisk + przeciągnięcie w górę/dół zaznacza/odznacza wiele opcji
Uwaga: jeśli wejście posiada na początku kilka spacji jest traktowane jako filtr bez spacji. Na przykład " q" pokazuje wszystkie opcje z "q" w nazwie "q" zamyka bufor.
Przykłady:
pokazuje zmienione opcje IRC:
/fset d:irc.*
pokazuje wszystkie opcje zawierające w nazwie "nicklist":
/fset nicklist
pokazuje wszystkie wartości zawierające "red":
/fset =red
pokazuje wszystkie wartości równe "red":
/fset ==red
pokazuje wszystkie liczbowe wartości wtyczki irc:
/fset c:${file} == irc && ${type_en} == integer
----
// end::fset_commands[]
// tag::guile_commands[]
[[command_guile_guile]]
* `+guile+`: list/load/unload skrypt
----
/guile list|listfull [<nazwa>]
load [-q] <nazwapliku>
autoload
reload|unload [-q] [<nazwa>]
eval [-o|-oc] <kode>
version
list: lista załadowanych wtyczek
listfull: lista załadowanych wtyczek (szczegółowa)
load: ładuje wtyczkę
autoload: automatycznie ładuje wtyczki w katalogu systemowym lub użytkownika
reload: przeładuje pojedynczą wtyczkę (jeśli nie podano nazwy, wyładuje wszystkie wtyczki, następnie automatycznie załaduje wtyczki)
unload: wyładowuje jedną albo wszystkie wtyczki
nazwa_pliku: skrypt (plik) do załadowania
-q: tryb cichy: nie wyświetla wiadomości
nazwa: nazwa skryptu (nazwa użyta do wywołania funkcji "register")
eval: wykonuje kod źródłowy i wyświetla wynik w obecnym buforze
-o: wysyła wynik do bufora bez wykonywania komend
-oc: wysyła wynik do bufora i wykonuje komendy
code: kod źródłowy do wykonania
version: wyświetla wersję używanego interpretera
Bez argumentów ta komenda wyświetli wszystkie załadowane wtyczki.
----
// end::guile_commands[]
// tag::javascript_commands[]
[[command_javascript_javascript]]
* `+javascript+`: list/load/unload skrypt
----
/javascript list|listfull [<nazwa>]
load [-q] <nazwapliku>
autoload
reload|unload [-q] [<nazwa>]
eval [-o|-oc] <kode>
version
list: lista załadowanych wtyczek
listfull: lista załadowanych wtyczek (szczegółowa)
load: ładuje wtyczkę
autoload: automatycznie ładuje wtyczki w katalogu systemowym lub użytkownika
reload: przeładuje pojedynczą wtyczkę (jeśli nie podano nazwy, wyładuje wszystkie wtyczki, następnie automatycznie załaduje wtyczki)
unload: wyładowuje jedną albo wszystkie wtyczki
nazwa_pliku: skrypt (plik) do załadowania
-q: tryb cichy: nie wyświetla wiadomości
nazwa: nazwa skryptu (nazwa użyta do wywołania funkcji "register")
eval: wykonuje kod źródłowy i wyświetla wynik w obecnym buforze
-o: wysyła wynik do bufora bez wykonywania komend
-oc: wysyła wynik do bufora i wykonuje komendy
code: kod źródłowy do wykonania
version: wyświetla wersję używanego interpretera
Bez argumentów ta komenda wyświetli wszystkie załadowane wtyczki.
----
// end::javascript_commands[]
// tag::logger_commands[]
[[command_logger_logger]]
* `+logger+`: konfiguracja wtyczki logera
----
/logger list
set <poziom>
flush
disable
list: pokazuje status logów dla otwartych buforów
set: ustawia poziom logowania dla obecnego bufora
poziom: poziom logowanych wiadomości (0 = wyłączone, 1 = kilka wiadomości (najważniejsze) .. 9 = wszystkie wiadomości)
flush: zapisuje natychmiast wszystkie pliki z logami
disable: wyłącza logowanie dla obecnego bufora (ustawia poziom na 0)
Opcje "logger.level.*" oraz "logger.mask.*" mogą być użyte do ustawienia poziomu lub maski dla bufora lub buforów zaczynających się od nazwy.
Poziomy logowania używane przez wtyczkę IRC:
1: wiadomości użytkowników (z kanałów i prywatne), powiadomienia (od serwerów i kanałów)
2: zmiany nicków
3: wiadomości serwera
4: wejścia/opuszczenia/wyjścia
9: wszystkie pozostałe wiadomości
Przykłady:
ustawia poziom na 5 dla obecnego bufora:
/logger set 5
wyłącza logowanie w obecnym buforze:
/logger disable
ustawia poziom na 3 dla wszystkich buforów IRC:
/set logger.level.irc 3
wyłącza logowanie głównego bufora WeeChat:
/set logger.level.core.weechat 0
użyj oddzielnych katalogów dla serwerów IRC, oraz oddzielnych plików dla kanałów:
/set logger.mask.irc "$server/$channel.weechatlog"
----
// end::logger_commands[]
// tag::lua_commands[]
[[command_lua_lua]]
* `+lua+`: list/load/unload skrypt
----
/lua list|listfull [<nazwa>]
load [-q] <nazwapliku>
autoload
reload|unload [-q] [<nazwa>]
eval [-o|-oc] <kode>
version
list: lista załadowanych wtyczek
listfull: lista załadowanych wtyczek (szczegółowa)
load: ładuje wtyczkę
autoload: automatycznie ładuje wtyczki w katalogu systemowym lub użytkownika
reload: przeładuje pojedynczą wtyczkę (jeśli nie podano nazwy, wyładuje wszystkie wtyczki, następnie automatycznie załaduje wtyczki)
unload: wyładowuje jedną albo wszystkie wtyczki
nazwa_pliku: skrypt (plik) do załadowania
-q: tryb cichy: nie wyświetla wiadomości
nazwa: nazwa skryptu (nazwa użyta do wywołania funkcji "register")
eval: wykonuje kod źródłowy i wyświetla wynik w obecnym buforze
-o: wysyła wynik do bufora bez wykonywania komend
-oc: wysyła wynik do bufora i wykonuje komendy
code: kod źródłowy do wykonania
version: wyświetla wersję używanego interpretera
Bez argumentów ta komenda wyświetli wszystkie załadowane wtyczki.
----
// end::lua_commands[]
// tag::xfer_commands[]
[[command_xfer_me]]
* `+me+`: wysyła akcję CTCP do zdalnego hosta
----
/me <wiadomość>
wiadomość: wiadomość do wysłania
----
[[command_xfer_xfer]]
* `+xfer+`: kontrola xfer
----
/xfer [list|listfull]
list: wyświetla xfer
listfull: wyświetla xfer (ze szczegółami)
Bez argumentów komenda otworzy bufor z listą xfer.
----
// end::xfer_commands[]
// tag::perl_commands[]
[[command_perl_perl]]
* `+perl+`: list/load/unload skrypt
----
/perl list|listfull [<nazwa>]
load [-q] <nazwapliku>
autoload
reload|unload [-q] [<nazwa>]
eval [-o|-oc] <kode>
version
list: lista załadowanych wtyczek
listfull: lista załadowanych wtyczek (szczegółowa)
load: ładuje wtyczkę
autoload: automatycznie ładuje wtyczki w katalogu systemowym lub użytkownika
reload: przeładuje pojedynczą wtyczkę (jeśli nie podano nazwy, wyładuje wszystkie wtyczki, następnie automatycznie załaduje wtyczki)
unload: wyładowuje jedną albo wszystkie wtyczki
nazwa_pliku: skrypt (plik) do załadowania
-q: tryb cichy: nie wyświetla wiadomości
nazwa: nazwa skryptu (nazwa użyta do wywołania funkcji "register")
eval: wykonuje kod źródłowy i wyświetla wynik w obecnym buforze
-o: wysyła wynik do bufora bez wykonywania komend
-oc: wysyła wynik do bufora i wykonuje komendy
code: kod źródłowy do wykonania
version: wyświetla wersję używanego interpretera
Bez argumentów ta komenda wyświetli wszystkie załadowane wtyczki.
----
// end::perl_commands[]
// tag::php_commands[]
[[command_php_php]]
* `+php+`: list/load/unload skrypt
----
/php list|listfull [<nazwa>]
load [-q] <nazwapliku>
autoload
reload|unload [-q] [<nazwa>]
eval [-o|-oc] <kode>
version
list: lista załadowanych wtyczek
listfull: lista załadowanych wtyczek (szczegółowa)
load: ładuje wtyczkę
autoload: automatycznie ładuje wtyczki w katalogu systemowym lub użytkownika
reload: przeładuje pojedynczą wtyczkę (jeśli nie podano nazwy, wyładuje wszystkie wtyczki, następnie automatycznie załaduje wtyczki)
unload: wyładowuje jedną albo wszystkie wtyczki
nazwa_pliku: skrypt (plik) do załadowania
-q: tryb cichy: nie wyświetla wiadomości
nazwa: nazwa skryptu (nazwa użyta do wywołania funkcji "register")
eval: wykonuje kod źródłowy i wyświetla wynik w obecnym buforze
-o: wysyła wynik do bufora bez wykonywania komend
-oc: wysyła wynik do bufora i wykonuje komendy
code: kod źródłowy do wykonania
version: wyświetla wersję używanego interpretera
Bez argumentów ta komenda wyświetli wszystkie załadowane wtyczki.
----
// end::php_commands[]
// tag::python_commands[]
[[command_python_python]]
* `+python+`: list/load/unload skrypt
----
/python list|listfull [<nazwa>]
load [-q] <nazwapliku>
autoload
reload|unload [-q] [<nazwa>]
eval [-o|-oc] <kode>
version
list: lista załadowanych wtyczek
listfull: lista załadowanych wtyczek (szczegółowa)
load: ładuje wtyczkę
autoload: automatycznie ładuje wtyczki w katalogu systemowym lub użytkownika
reload: przeładuje pojedynczą wtyczkę (jeśli nie podano nazwy, wyładuje wszystkie wtyczki, następnie automatycznie załaduje wtyczki)
unload: wyładowuje jedną albo wszystkie wtyczki
nazwa_pliku: skrypt (plik) do załadowania
-q: tryb cichy: nie wyświetla wiadomości
nazwa: nazwa skryptu (nazwa użyta do wywołania funkcji "register")
eval: wykonuje kod źródłowy i wyświetla wynik w obecnym buforze
-o: wysyła wynik do bufora bez wykonywania komend
-oc: wysyła wynik do bufora i wykonuje komendy
code: kod źródłowy do wykonania
version: wyświetla wersję używanego interpretera
Bez argumentów ta komenda wyświetli wszystkie załadowane wtyczki.
----
// end::python_commands[]
// tag::relay_commands[]
[[command_relay_relay]]
* `+relay+`: zarządzanie przesyłaniem
----
/relay list|listfull|listrelay
add <nazwa> <port>|<ścieżka>
del|start| restart|stop <nazwa>
raw
sslcertkey
list: wyświetla klienty pośrednika (tylko aktywne)
listfull: wyświetla klienty pośrednika (wszystkie)
listrelay: wyświetla pośredników (nazwa i port)
add: dodaje relay (nasłuchuje na porcie)
del: usuwa relay (klienty zostają połączone)
start: nasłuchuje na porcie
restart: zamyka porta serwera i otwiera go ponownie nasłuchując na nim (klienty zostają połączone)
stop: zamyka gniazdo serwera (klienty zostają połączone)
nazwa: nazwa pośrednika (format poniżej)
port: port używany przez pośrednika
ścieżka: ścieżka używana przez pośrednika (tylko dla socketów UNIXowych); "%h" na początku ciągu jest zastępowane katalogiem domowym WeeChat (domyślnie "~/.weechat"), zawartość jest przetwarzana (zobacz /help eval)
raw: otwiera bufor z nieprzetworzonymi danymi pośrednika
sslcertkey: ustawia certyfikat SSL/hasło używając ścieżki w opcji relay.network.ssl_cert_key
Nazwa pośrednika to: [ipv4.][ipv6.][ssl.]<protokół.nazwa> lub unix.[ssl.]<protokół. nazwa>
ipv4: wymusza użycie IPv4
ipv6: wymusza użycie IPv6
ssl: włącza SSL
unix: używa socketu UNIXowego
protokół.nazwa: protokół i nazwa do przekazywania:
- protokół "irc": nazwą jest serwer do współdzielenia (opcjonalne, jeśli nie podane, nazwa serwera musi być wysłana przez klienta w komendzie "PASS", format: "PASS serwer:hasło")
- protokół "weechat" (nazwa nie jest używana)
Protokół "irc" pozwala dowolnemu klientowi IRC (włączając w to WeeChat) połączyć się na ustawionym porcie.
Protokół "weechat" pozwala na połączenie się zdalnym interfejsem, lista dostępna pod adresem: https://weechat.org/about/interfaces
Bez argumentu komenda otwiera bufor z listą klientów.
Przykłady:
pośrednik irc dla serwera "libera":
/relay add irc.libera 8000
pośrednik irc dla serwera "libera", z SSL:
/relay add ssl.irc.libera 8001
pośrednik irc dla wszystkich serwerów (klient wybiera) z SSL:
/relay add ssl.irc 8002
protokół weechat:
/relay add weechat 9000
protokół weechat z SSL:
/relay add ssl.weechat 9001
protokół weechat z SSL, używający tylko IPv4:
/relay add ipv4.ssl.weechat 9001
protokół weechat z SSL, używający tylko IPv6:
/relay add ipv6.ssl.weechat 9001
protokół weechat z SSL, używający IPv4 + IPv6:
/relay add ipv4.ipv6.ssl.weechat 9001
protokół weechat po sockecie UNIXowym:
/relay add unix.weechat ${weechat_runtime_dir}/relay_socket
----
// end::relay_commands[]
// tag::ruby_commands[]
[[command_ruby_ruby]]
* `+ruby+`: list/load/unload skrypt
----
/ruby list|listfull [<nazwa>]
load [-q] <nazwapliku>
autoload
reload|unload [-q] [<nazwa>]
eval [-o|-oc] <kode>
version
list: lista załadowanych wtyczek
listfull: lista załadowanych wtyczek (szczegółowa)
load: ładuje wtyczkę
autoload: automatycznie ładuje wtyczki w katalogu systemowym lub użytkownika
reload: przeładuje pojedynczą wtyczkę (jeśli nie podano nazwy, wyładuje wszystkie wtyczki, następnie automatycznie załaduje wtyczki)
unload: wyładowuje jedną albo wszystkie wtyczki
nazwa_pliku: skrypt (plik) do załadowania
-q: tryb cichy: nie wyświetla wiadomości
nazwa: nazwa skryptu (nazwa użyta do wywołania funkcji "register")
eval: wykonuje kod źródłowy i wyświetla wynik w obecnym buforze
-o: wysyła wynik do bufora bez wykonywania komend
-oc: wysyła wynik do bufora i wykonuje komendy
code: kod źródłowy do wykonania
version: wyświetla wersję używanego interpretera
Bez argumentów ta komenda wyświetli wszystkie załadowane wtyczki.
----
// end::ruby_commands[]
// tag::script_commands[]
[[command_script_script]]
* `+script+`: Manager skryptów WeeChat
----
/script list [-o|-ol|-i|-il]
search <tekst>
show <skrypt>
load|unload|reload <skrypt> [<skrypt>...]
autoload|noautoload|toggleautoload <skrypt> [<skrypt>...]
install|remove|installremove|hold [-q] <skrypt> [<skrypt>...]
upgrade
update
list: lista załadowanych skryptów (wszystkie języki)
-o: wysyła listę skryptów do bufora (po angielsku)
-ol: wysyła listę skryptów do bufora (przetłumaczoną)
-i: kopiuje listę skryptów do wiersza poleceń (do wysłania do bufora)(po angielsku)
-il: kopiuje listę skryptów do wiersza poleceń (do wysłania do bufora)(przetłumaczone)
search: wyszukuje skryptu po tagach, języku (python, perl, ...), rozszerzeniu pliku (py, pl, ...) lub tekście; wynik jest wyświetlany w buforze skryptów
show: pokazuje dokładne informacje o skrypcie
load: ładuje skrypt(y)
unload: wyładowuje skrypt(y)
reload: przeładowuje skrypt(y)
autoload: automatyczne ładowanie skryptu
noautoload: nie ładuj automatycznie skryptu
toggleautoload: przełącza automatyczne logowanie
install: instaluje/uaktualnia skrypt(y)
remove: usuwa skrypt(y)
installremove: instaluje lub usuwa skrypt(y), w zależności od obecnego stanu
hold: przełącza stan wstrzymania skrypt(y) (wstrzymany skrypt nie będzie aktualizowany ani nie może zostać usunięty)
-q: tryb cichy: nie wyświetla wiadomości
upgrade: aktualizuje wszystkie zainstalowane skrypty, które są przestarzałe (nowa wersja jest dostępne)
update: aktualizuje lokalna listę dostępnych skryptów
Bez żadnego argumentu, komenda otwiera bufor z listą skryptów.
W buforze skryptów, możliwe statusy dla każdego ze skryptów:
* i a H r N
| | | | | |
| | | | | przestarzały (dostępna jest nowa wersja)
| | | | działający (załadowany)
| | | wstrzymany
| | automatycznie ładowany
| zainstalowany
popularny skrypt
Wynik polecenia /script list, dopuszczalne statusy dla każdego skryptu:
* ? i a H N
| | | | | |
| | | | | przestarzały (dostępna jest nowa wersja)
| | | | wstrzymany
| | | automatycznie ładowany
| | zainstalowany
| nieznany skrypt (nie może zostać pobrany/zaktualizowany)
popularny skrypt
Skróty klawiszowe w buforze skryptów:
alt+i instaluje skrypt
alt+r usuwa skrypt
alt+l ładuje skrypt
alt+L przeładowuje skrypt
alt+u wyładowuje skrypt
alt+A automatyczne ładowanie skryptu
alt+h przełącza stan wstrzymania skryptu
alt+v wyświetla skrypt
Dozwolone komendy z linii poleceń w buforze skryptów:
i/r/l/L/u/A/h/v akcje dla skryptu (takie same jak skróty klawiszowe powyżej)
q zamknij bufor
$ odśwież bufor
s:x,y sortuj bufor używając klawiszy x i y (zobacz /help script.look.sort)
s: resetuj sortowanie (użyj domyślnego)
słowo(a) filtruj skrypty: szukaj słowa(ów) w skryptach (opis, tagi, ...)
* usuń filtr
Akcje myszy w buforze skryptów:
kółko przewija listę
lewy przycisk wybiera skrypt
prawy przycisk instaluj/usuń skrypt
Przykłady:
/script search url
/script install go.py urlserver.py
/script remove go.py
/script hold urlserver.py
/script reload urlserver
/script upgrade
----
// end::script_commands[]
// tag::spell_commands[]
[[command_spell_spell]]
* `+spell+`: konfiguracja wtyczki spell
----
/spell enable|disable|toggle
listdict
setdict <język>[,<język>...]
deldict
addword [<język>] <słowo>
enable: włącza sprawdzanie pisowni
disable: wyłącza sprawdzanie pisowni
toggle: przełącza sprawdzanie pisowni
listdict: pokazuje zainstalowane słowniki
setdict: ustawia słownik dla obecnego buforu (kilka słowników może być podanych po przecinku)
deldict: usuwa słownik używany w obecnym buforze
addword: dodaje słowo do osobistego słownika
Jeśli wprowadzany tekst zaczyna się od '/' nie będzie on sprawdzany, za wyjątkiem kilku komend (zobacz /set spell.check.commands).
W celu włączenia sprawdzania pisowni dla wszystkich buforów, należy użyć opcji "default_dict", następnie włączyć sprawdzanie pisowni, na przykład:
/set spell.check.default_dict "en"
/spell enable
W celu wyświetlenia listy sugestii na pasku, użyj elementu "spell_suggest".
Domyślny skrót klawiszowy przełączający sprawdzanie pisowni to alt-s.
----
// end::spell_commands[]
// tag::tcl_commands[]
[[command_tcl_tcl]]
* `+tcl+`: list/load/unload skrypt
----
/tcl list|listfull [<nazwa>]
load [-q] <nazwapliku>
autoload
reload|unload [-q] [<nazwa>]
eval [-o|-oc] <kode>
version
list: lista załadowanych wtyczek
listfull: lista załadowanych wtyczek (szczegółowa)
load: ładuje wtyczkę
autoload: automatycznie ładuje wtyczki w katalogu systemowym lub użytkownika
reload: przeładuje pojedynczą wtyczkę (jeśli nie podano nazwy, wyładuje wszystkie wtyczki, następnie automatycznie załaduje wtyczki)
unload: wyładowuje jedną albo wszystkie wtyczki
nazwa_pliku: skrypt (plik) do załadowania
-q: tryb cichy: nie wyświetla wiadomości
nazwa: nazwa skryptu (nazwa użyta do wywołania funkcji "register")
eval: wykonuje kod źródłowy i wyświetla wynik w obecnym buforze
-o: wysyła wynik do bufora bez wykonywania komend
-oc: wysyła wynik do bufora i wykonuje komendy
code: kod źródłowy do wykonania
version: wyświetla wersję używanego interpretera
Bez argumentów ta komenda wyświetli wszystkie załadowane wtyczki.
----
// end::tcl_commands[]
// tag::trigger_commands[]
[[command_trigger_trigger]]
* `+trigger+`: zarządzaj triggerami, scyzorykiem WeeChat
----
/trigger list|listfull|listdefault
add|addoff|addreplace <nazwa> <hook> ["<argumenty>" ["<warunki>" ["<regex>" ["<komenda>" ["<zwracany_kod>" ["<post_action>"]]]]]]
addinput [<hook>]
input|output|recreate <nazwa>
set <nazwa> <opcja> <wartość>
rename|copy <nazwa> <nowa_nazwa>
enable|disable|toggle [<nazwa>|-all [<nazwa>...]]
restart <nazwa>|-all [<nazwa>...]
show <nazwa>
del <nazwa>|-all [<nazwa>...]
restore <nazwa> [<nazwa>...]
default -yes
monitor [<filtr>]
list: lista triggerów (jeśli nie podano argumentu, wyświetli się ta lista)
listfull: lista triggerów ze szczegółowymi informacjami
listdefault: lista domyślnych triggerów
add: dodaje trigger
addoff: dodaje trigger (wyłączony)
addreplace: dodaje lub zastępuje istniejący trigger
nazwa: nazwa triggera
hook: signal, hsignal, modifier, line, print, command, command_run, timer, config, focus, info, info_hashtable
argumenty: argumenty dla uchwytu, w zależności od jego typu (oddzielone średnikami):
signal: nazwa(-y) signal (wymagane)
hsignal: nazwa(-y) hsignal (wymagane)
modifier: nazwa(-y) modifier (wymagane)
line: typ bufora("formatted", "free" lub "*"), lista mask buforów, tagi
print: bufor, tagi, wiadomość, pomiń kolory
command: komenda (wymagane), opis, argumenty, opis argumentów, dopełnienie (wszystkie argumenty poza komendą są przetwarzane, "${tg_trigger_name}" jest zastępowane przez nazwę triggera, zobacz /help eval)
command_run: komenda(-y) (wymagane)
timer: interwał (wymagane), wyrównanie sekund, ilość wywołań
config: nazwa(-y) opcji (wymagane)
focus: nazwa(-y) obszarów (wymagane)
info: nazwa(y) informacji (wymagane)
info_hashtable: nazwa(y) informacji (wymagane)
warunki: przetwarzane warunki dla triggera
regex: jedno lub więcej wyrażeń regularnych do zastępowania ciągów w zmiennych
komenda: komenda do wykonania (wiele komend można oddzielić ";")
zwracany_kod: kod zwracany w callbacku (ok (domyślne), ok_eat, error)
post_action: akcja do wykonania po zakończeniu (none (domyślne), disable, delete)
addinput: ustawia wejście z domyślnymi argumentami do stworzenia triggera
input: ustawia wejście z komendą użytą do stworzenia triggera
output: wysyła komendę do stworzenia triggera do buforu
recreate: tak samo jak "input", z opcją "addreplace" zamiast "add"
set: ustawia opcje triggera
opcja: nazwa opcji: name, hook, arguments, conditions, regex, command, return_code
(aby uzyskać pomoc na temat opcji możesz wpisać: /help trigger.trigger.<nazwa>.<opcja>)
wartość: nowa wartość dla opcji
rename: zmienia nazwę triggera
copy: kopiuje trigger
enable: włącza trigger(y) (bez argumentów: włącza triggery globalnie)
disable: wyłącza trigger(y) (bez argumentów: wyłącza triggery globalnie)
toggle: zmienia stan triggera(-ów) (bez argumentów: zmienia stan triggerów globalnie)
restart: restartuje trigger(y) (tworzy na nowo uchwyty)
show: pokazuje szczegółowe informacje o triggerze (z niektórymi statystykami)
del: usuwa trigger
-all: wykonaj akcję na wszystkich triggerach
restore: przywraca trigger(y) z domyślnymi wartościami (działa tylko dla domyślnych triggerów)
default: przywraca domyślne triggery
monitor: otwiera bufor monitorowania triggerów, z opcjonalnym filtrem:
filtr: filtruje uchwyty/triggery do wyświetlenia (uchwyt musi się zaczynać od "@", na przykład "@signal"), wiele filtrów może być oddzielonych przecinkiem; dzika karta "*" jest dozwolona w nazwie każdego triggera
Kiedy callback triggera jest wywoływany, wykonywane są następujące akcje, w kolejności:
1. sprawdzenie warunków; jeśli nie są spełnione, wyjście
2. zastąpienie tekstu za pomocą rozszerzonych wyrażeń regularnych POSIX (jeśli zdefiniowane)
3. wykonanie komend(y) (jeśli zdefiniowane)
4. wyjście z kodem wyjścia (poza modifiers i focus)
5. wykonanie akcji kończącej
Przykłady (możesz też spojrzeć na domyślne triggery za pomocą /trigger listdefault):
dodaje atrybuty tekstu *bold*, _underline_ i /italic/ (tylko w wiadomościach użytkowników):
/trigger add effects modifier weechat_print "${tg_tag_nick}" "==\*([^ ]+)\*==*${color:bold}${re:1}${color:-bold}*== ==_([^ ]+)_==_${color:underline}${re:1}${color:-underline}_== ==/([^ ]+)/==/${color:italic}${re:1}${color:-italic}/"
ukrywa pasek z nickami na małych terminalach:
/trigger add resize_small signal signal_sigwinch "${info:term_width} < 100" "" "/bar hide nicklist"
/trigger add resize_big signal signal_sigwinch "${info:term_width} >= 100" "" "/bar show nicklist"
cichy zapis plików konfiguracyjnych co każdą godzinę:
/trigger add cfgsave timer 3600000;0;0 "" "" "/mute /save"
otwiera monitor triggerów i pokazuje tylko modifiers i triggery, których nazwa zaczyna się od "resize":
/trigger monitor @modifier,resize*
----
// end::trigger_commands[]